Sekretar Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnički školski centar

Sekretar Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
Sekretar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

– U radni odnos se prima lice sa najmanje 1 godinom radnog iskustva ostvarenog na poslovima diplomiranog pravnika.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:
-Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
-Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljaljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta:
-Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme, i to:
-Diplomirani pravnik sa završenim prvim ciklusom studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova.
-Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.
-Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
-Dokaz o ostvarenom radnom stažu na radnom mjestu diplomiranog pravnika (dokazuje se uvjerenjem o radnom stažu i ovjerenom kopijom radne knjižice).
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca.
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS.
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS.
-Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs
moraju biti originalna ili ovjerene kopije.
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljen dana 18.12.2018 godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju.
Кandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
JU Tehnički školski centar, Кarakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs“.
Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sekretar_-_ju_tehnicki_skolski_centar_zvornik/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.12.2018

Datum objave: 06.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.