fbpx

Sistem analitičar i aplikativni programer, Saradnik za odnose sa vlasnicima vrijednosnih Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

Sistem analitičar i aplikativni programer, Saradnik za odnose sa vlasnicima vrijednosnih Sarajevo

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br: 26/16 i 89/18),Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), člana 49. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo i člana 2. Pravilnika o radu Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, direktor Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, uz saglasnost v.d. zamjenika direktora, raspisuje:

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme vrši se za poslove:

1. Sistem analitičar i aplikativni programer -1 (jedan) izvršilac

2. Saradnik za odnose sa vlasnicima vrijednosnih papira -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova pod 1.:

Obavlja stručno kreativne poslove na nivou grupe, analizu objektnog sistema, praćenje propisa vezanih za informatički zapis kao i za iniciranje automatizacije novih procesa u oblasti ulaza, obrade i/ili izlaza računarskih podataka. Obavlja poslove na nivou pod procesa, razvoj, realizacija, implementacija i modifikacija aplikativnog software-a, kreiranje i održavanje programske i aplikacione dokumentacije, korisničkih priručnika.

Odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje stručnih poslova i rukovanje, održavanje  i čuvanje podataka i opreme za rad. Obavlja i druge poslove koje odredi rukovodilac sektora i Uprava Registra u skladu sa opštim aktima Registra.

Opis poslova pod 2.:

Obavlja prijem i obradu zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju na računu vlasnika. Izdavanje potvrda vlasnicima kao i UIO i poreznoj upravi. Prijem i obrada zahtjeva za promjenu podataka o vlasnicima i ažuriranje podataka o vlasnicima. Daje upute vlasnicima vrijednosnih papira putem telefona i osobno. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca sektora.

Opšti uslovi :

1. Da je državljanin BiH;

2. Da ima navršenih 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta;

4. Da se protiv lica ne vodi istraga, nije podignuta niti potvrđena optužnica, odnosno da

nije osuđivan za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje

radnog odnosa;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi

Za poslove pod 1.:

– Visoka stručna sprema VSS, Elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet sa smjerom informatike VII stepen,

– tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– napredno poznavanje engleskog jezika,

– obavezno iskustvo u radu sa alatima za razvoj softvera, baziranih na Microsoft

tehnologiji,

– obavezno iskustvo u oblasti tržišta kapitala.

Za poslove pod 2.:

– Visoka stručna sprema VSS, Ekonomski fakultet VII stepen

– dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– napredno poznavanje engleskog jezika

– napredno poznavanje rada na računaru

– poželjno iskustvo u oblasti sprečavanja pranja novca

Uz prijavu na javni oglas sa biografijom potrebno je dostaviti originalnu ili propisno ovjerenu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova navedenih u javnom oglasu.

Napomena: opšti uslovi pod tačkom 3. i 4. dokazuju se izjavama ovjerenim kod ovlaštenog organa.

Prije konačnog izbora, sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz javnog oglasa obavit će se usmeni razgovor sa Komisijom za provođenje javnog oglasa. Komisija će izvršiti bodovanje kandidata na osnovu prethodno utvrđenih kriterija.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo izdato od nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučenom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:

Registar vrijednosnih

papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,

Maršala Tita 62/II,

sa naznakom:

„ Prijava na Javni oglas“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.09.2020

Datum objave: 22.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.