fbpx

Školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

Školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije

Na temelju članka 3. stavak (1) Zakona o službi u Oružanim snagama BiH („Službeni glasnik

BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18), а sukladno člancima 16., 17. и

18. Pravilnika o školovanju kadeta i vojnih stipendista, broj: 10-02-3-1550-41/18 od

26.04.2019. godine, s ciljem odabira kandidata/kinja za školovanje na Vojnim akademijama u

inozemstvu, Ministarstvo obrane BiH, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za školovanje kadeta na

Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike

Austrije za školsku 2020./2021. godinu

I – PREDMET NATJEČAJA

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine raspisuje javni natječaj za školovanje 5 (pet) kadeta

na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2020./2021. godinu. Kadeti 1. godinu provode na Nacionalnoj akademiji za obranu- Jezični institut, 2. godinu obavljaju Osnovnu oficirsku obuku u dva dijela, a naredne 3. godine provode na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Viner Nojštadu. Nakon druge godine školovanja, Ministarstvo

obrane Bosne i Hercegovine će odrediti rod/službu u dalјem školovanju na osnovu postignutih

uspjeha kadeta, ličnog opredjeljenja kao i potreba Oružanih snaga BiH.

II – UVJETI KONKURSA

 1. Opći uvjeti su propisani člankom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18):
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je zdravstveno sposoban za službu u oružanim snagama,
 3. da nije osuđivan na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci,
 4. da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravne osobe zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine,
 5. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
 6. da mu pravomoćnom presudom nije zabranjeno obnašanje određenih djelatnosti, odnosno obveza za vrijeme trajanja takve zabrane,
 7. da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebitu za obnašanje određene dužnosti (uvjet koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).

2. Posebni uvjeti:

 1. završena srednja škola IV stupanj ili da trenutno pohađa IV razred srednje škole,
 2. da je postigao/la ukupan uspjeh tijekom školovanja najmanje vrlo dobar,
 3. da je prosjek ocjena iz matematike najmanje dobar,
 4. kandidati/kinje koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole, po završetku istog, a najkasnije do 19.06.2020. godine, moraju dostaviti ovjerene preslike svjedodžbe i diplome preporučeno putem poštanske službe na adresu, Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine,
 5. kandidati/kinje koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole, po završetku istog, moraju u svjedodžbi imati isti ukupan prosjek ocjena iz svih predmeta kao i u svjedodžbi sa polugodišta četvrtog razreda, koje su predali u dokumentima za prijavu na javni natječaj. Ministarstvo obrane BiH zadržava pravo na prekid postupka upućivanja kandidata/kinje za kadeta na školovanje ukoliko osoba nema minimalno isti prosjek kao i na polugodištu četvrtog razreda,
 6. da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 21 godine na dan 30.09.2020. godine,
 7. poznavanje engleskog jezika (provjerava se testom ALCPT),
 8. poznavanje njemačkog jezika (nivo A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru – CEFR), kandidati će biti testirani u kasarni u Rajlovcu,
 9. poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),
 10. tjelesna spremnost: kandidati/kinje moraju imati dobru tjelesnu spremnost, koja će se provjeriti kroz sljedeće discipline:
 1. Trčanje – na 3200 metara
 2. Trbušnjaci
 3. Sklekovi
 4. Plivanje na 300m slobodnim stilom

Napomene: Kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj proći će test tjelesne spremnosti, psiho test, test općeg znanja, test iz poznavanja njemačkog i engleskog jezika i intervju. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinju izvršiti će nadležni sektor Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje obavit će nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine.

Rangiranja kandidata/kinja vršiti će se temeljem kriterija odobrenih od strane ministar odbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere. U slučaju istog broja bodova po provedenom postupku odabira kandidata, prednost ima kandidat spola, koji je manje zastuplјen u OS BiH.

Kandidati moraju ponijeti lična dokumenta (L.K. ili pasoš), pribor za pisanje i sportsku opremu (patike, šorc, majicu i kupaće gaćice (kombinezon).

III – ŠKOLOVANJE, PRAVA I OBVEZE

 1. Školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji u R. Austriji traje 5 (pet) godine.
 2. Odabrani kandidati/kinje imati će status kadeta, čija će prava i obveze biti regulirane sukladno člancima: 73., 142. i 143. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i člankom 29. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 32/13, 87/13, 75/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 88/18).
 3. Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u djelatnu vojnu službu u početnom činu časnika Oružanih postrojbi Bosne i Hercegovine – potporučnik.
 4. Međusobne obveze kandidata/kinja izabranog/ne za školovanje na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, reguliraju se Ugovorom o školovanju.
 5. Za vrijeme školovanja kadetima su osigurani smještaj i prehrana u internatu vojno obrazovne ustanove na koju se kadet/kinja upućuje.

IV- POTREBITI DOKUMENTI

 1. Potpisana prijava i osobni (životopisni) podaci isključivo na ponuđenoj tiskovnici www.mod.gov.ba.
 2. Ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole,
 3. Ovjerena preslika diplome četverogodišnje srednje škole odnosno, svjedodžbe sa polugodišta četvrtog razreda ukoliko osoba pohađa četvrti razred, s tim da je kandidat/kinja u obvezi naknadno dostaviti ovjerene preslike svjedodžbe i diplome četvrtog razreda, gdje prosjek ocjena ne smije biti manji od prosjeka ocjena sa polugodišta četvrtog razreda,
 4. Ovjerenu presliku nostrifikovane diplome i ekvivalencije svjedodžbi razreda završenih u inozemstvu od strane nadležnog organa, original ili ovjerenu presliku, ukoliko je kandidat/kinja pohađao/la ili završio/la školu u inozemstvu.
 5. original ili ovjerena preslika Uvjerenja o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja, (ovjerena preslika ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja preslike istog),
 6. Original ili ovjerena preslika izvoda iz matične knjige rođenih trajnog karaktera,
 7. Original ili ovjerena preslika Uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, niti da je potvrđena optužnica, ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog suda (ovjerena preslika ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja preslike istog).
 8. Izjava kandidata/kinje da u posljednje 3 (tri) godine nije otpušten/a sa posla zbog povrede službene dužnosti, ovjerena kod nadležnog općinskog organa (isključivo na tiskovnici ponuđenoj na www.mod.gov.ba),
 9. Original ili ovjerena preslika dokaza o prebivalištu (CIPS) ,izdat od strane nadležnog organa ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja (ovjerena preslika ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja preslike istog).
 10. Dokaz o poznavanju rada na računaru:
 • kandidati/kinje koji/e tijekom školovanja na srednjoj školi nisu imali/e predmet informatika dostavljaju certifikat ili potvrdu, o kojima se vodi službena evidencija o poznavanju rada na računaru (ove akte izdaju državni organi ili nedržavni subjekti, sukladno podacima iz službene evidencije koje imaju karakter javne isprave, ukoliko te poslove obavljaju na osnovu javnog ovlaštenja).
 1. Suglasnost za obradu životopisnih podataka/informacija za potrebe procesa natječaja na vojne akademije (isključivo na tiskovnici ponuđenoj na www.mod.gov.ba).

Napomena: Kandidati/kinje koji ne budu izabrani u procesu odabira omogućava se preuzimanje osobnih dokumenata koji su dostavljeni u procesu prijema u roku od 30 (trideset) dana od donošenja konačne odluke ministra obrane BiH o izboru kandidata

V – ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata/kinja izvršiti će Povjerenstvo koje će formirati ministar obrane Bosne i Hercegovine.

Testiranju kandidata mogu prisustvovati ovlaštene osobe države prijema, po njihovom zahtjevu.

VI – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ

Prijava sa potrebitim traženim dokumentima predaje se preporučeno putem poštanske službe

na adresu:

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

ul. Hamdije Kreševljakovića 98

71 000 Sarajevo

Sa naznakom

„Javni natječaj za školovanje kadeta na

Terezijanskoj vojnoj akademiji

Oružanih snaga Republike Austrije“.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja. Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim Javnim natječajem računa se danom predaje prijave.

Nepravovremene prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko u prijavi i dokumentaciji postoje formalni nedostaci (nepotpuna i neuredna prijava) lice se poziva da u roku od pet dana ispravi navedene formalne nedostatke i dostavi potrebitu dokumentaciju, sukladno Zakonu o upravnom postupku.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 03.04.2020

Datum objave: 23.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.