fbpx

Školovanje kadeta na vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Srbije za školsku 2020./2021. godinu

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Školovanje kadeta na vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Srbije za školsku 2020./2021. godinu

Na osnovu člana 3. stav (1) Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (“Službeni glasnik BiH, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18”), a u skladu sa članovima 16., 17. i 18. Pravilnika o školovanju kadeta i vojnih stipendista, broj: 10-02-3-1550-41/18 od 26.04.2019. godine, a u cilјu odabira kandidata/kinja za školovanje na Vojnim akademijama u inostranstvu, Ministarstvo odbrane BiH, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za školovanje kadeta na vojnim akademijama

Oružanih snaga Republike Srbije za školsku 2020./2021. godinu

I – PREDMET KONKURSA

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisuje Javni konkurs za školovanje 16 (šesnaest) kadeta na vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Srbije za školsku 2020./2021. godinu i to:

1. Vojnomedicinska akademija – 1 (јеdan) kadet

a) studijski program intergisani studiji medicine (školovanje oficira medicine u trajanju od 6 (šest) godina

2. Vojna akademija – 15 (petnaest) kadeta, na studijskim programima: „Menadžment u odbrani, Vojnomašinsko inžinjerstvo i Logistika odbrane“, za školsku 2020/2021. godinu, po slјedećem:

a) 10 (deset) kadeta za studijski program „Menadžment u odbrani“ modul: pješadija 10 (deset) kadeta (školovanje oficira pješadije, u trajanju od 4 godine),

b) 3 (tri) kadeta za studijski program „Vojnomašinsko inženjerstvo“ modul „vazduhoplovi i vazduhoplovni motori“ – 1 (jedan) kadet i modul „motorna vozila“ ili „naoružanje“ – 2 (dva) kadeta (školovanje oficira tehničke službe), u trajanju od 4 godine,

c) 2 (dva) kadeta za studijski program „Logistika odbrane“ modul „saobraćajna služba i transport“ 1 (jedan) kadet i modul „opšta logistika“ – 1 (jedan) kadet u trajanju od 4 godine

II – USLOVI KONKURSA

1. Opšti uslovi su propisani članom 9. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18):

a) da je državlјanin Bosne i Hercegovine,

b) da je zdravstveno sposoban za službu u oružanim snagama,

c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,

d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u poslјednje tri godine,

e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,

f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavlјanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,

g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavlјanje određene dužnosti (uslov koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).

2. Posebni uslovi:

a) završena srednja škola IV stepen ili da trenutno pohađa IV razred srednje škole,

b) da je postigao/la ukupan uspjeh tokom školovanja najmanje vrlo dobar u svakom razredu (kandidati/kinje sa prosjekom ocjena odličan će imati prednost ako dva ili više kandidata/kinja imaju jednak broj bodova),

c) da je prosjek ocjena iz matematike najmanje dobar,

d) kandidati/kinje koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole, po završetku istog moraju odmah, a najkasnije do 19.06.2020. godine, dostaviti ovjerene kopije svjedočanstva i diplome, preporučeno putem poštanske službe na adresu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine,

е) kandidati/kinje koji trenutno pohađaju IV razred srednje škole po završetku istog, moraju u svjedočanstvu IV razreda imati isti ukupan prosjek ocjena kao i u svjedočanstvu sa polugodišta četvrtog razreda koje su predali u dokumentima za prijavu na javni konkurs. Ministarstvo odbrane BiH zadržava pravo na prekid postupka upućivanja kandidata/kinje za kadeta na školovanje ukoliko lice nema minimalno isti prosjek kao i na polugodištu četvrtog razreda,

f) da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 21 godine na dan 30.09.2020. godine,

g) poznavanje engleskog jezika (provjerava se testom ALCPT), h) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),

h) da je prosjek ocjena iz matematike najmanje dobar,

i) da je u sva 4 (četiri) razreda srednje škole imao/la matematiku i najmanje u 2 (dva) razreda fiziku,

j) fizička spremnost: kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će se provjeriti kroz sledeće discipline:

I. Trčanje – na 3200 metara,

II. Trbušnjaci,

III. Sklekovi

Napomene: Kandidati/kinje prijavlјeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, psiho test, test opšteg znanja, test iz poznavanja engleskog jezika i intervju. Bezbjednosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinju izvršiće nadležni sektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje obaviće nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Rangiranja kandidata/kinja vršiće se na osnovu kriterija odobrenih od strane ministrа odbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere.

U slučaju istog broja bodova po provedenom postupku izbora kandidata, prednost ima kandidat pola, koji je manje zastuplјen u OS BiH.

Kandidati moraju ponijeti ličnu kartu, pribor za pisanje i sportsku opremu (patike, šorc i majicu).

III – ŠKOLOVANјE, PRAVA I OBAVEZE

1. Školovanje kadeta na vojnим akademijама Oružanih snaga Republike Srbije traje 4 (četiri) odnosno za 6 (šest) godina za oficire medicine, 2. Odabrani kandidati/kinje imaće status kadeta, čija će prava i obaveze biti regulisane u skladu sa članovima: 73. 142. i 143. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i članom 29. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 32/13, 87/13, 75/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 88/18), 3. Po završetku školovanja, kadeti će biti primlјeni u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik odgovarajućeg roda/službe, 4. Međusobne obaveze kandidata/kinja izabranog/ne za školovanje na vojnim akademiji Oružanih snaga Republike Srbije i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, regulišu se Ugovorom o školovanju, 5. Za vrijeme školovanja kadetima su osigurani smještaj i ishrana u internatu vojno obrazovne ustanove na koju se kadet/kinja upućuje,

IV – POTREBNI DOKUMENTI

a) Potpisana prijava i lični (biografski) podaci isklјučivo po obrascima ponuđenim na www.mod.gov.ba),

b) Ovjerene kopije svjedočanstava svih razreda srednje škole,

c) Ovjerena kopija diplome četverogodišnje srednje škole, odnosno svjedočanstva sa polugodišta četvrtog razreda ukoliko lice pohađa četvrti razred, s tim da je kandidat/kinja u obavezi naknadno dostaviti ovjerene kopije svjedočanstva i diplome četvrtog razreda, gdje prosjek ocjena ne smije biti manji od prosjeka ocjena sa polugodišta četvrtog razreda,

d) Ovjerena kopija nostrifikovane diplome i ekvivalencije svjedočanstava razreda završenih u inostranstvu od strane nadležnog organa, original ili ovjerenu fotokopiju, ukoliko je kandidat/kinja pohađao/la ili završio/la školu u inostranstvu,

е) Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja, (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog),

f) Original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih trajnog karaktera,

g) Original ili ovjerena kopija Uvjerenja da se ne vodi krivični postupak, niti da je potvrđena optužnica, ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog suda (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog),

h) Izjava kandidata/kinje da u poslјednje 3 (tri) godine nije otpušten/a sa posla zbog povrede službene dužnosti, ovjerena kod nadležnog opštinskog organa (isklјučivo po obrascu ponuđenom na www.mod.gov.ba),

i) Original ili ovjerena kopija dokaza o prebivalištu (CIPS) , izdat od strane nadležnog organa, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog),

ј) Dokaz o poznavanju rada na računaru: – kandidati/kinje koji/e tokom školovanja na srednjoj školi nisu imali/e predmet informatika dostavljaju certifikat ili potvrdu, o kojima se vodi službena evidencija o poznavanju rada na računaru (ove akte izdaju državni organi ili nedržavni subjekti, u skladu sa podacima iz službene evidencije koje imaju karakter javne isprave, ukoliko te poslove obavljaju na osnovu javnog ovlaštenja),

k) Saglasnost za obradu biografskih podataka/informacija za potrebe procesa konkurisanja na vojne akademije (isklјučivo po obrascu ponuđenom na www.mod.gov.ba),

Napomena: Kandidati/kinje koji ne budu izabrani u procesu odabira omogućava se preuzimanje ličnih dokumenata koji su dostavljeni u procesu prijema u roku od 30 (trideset) dana od donošenje konačne odluke ministra odbrane BiH o izboru kandidata.

V – ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata/kinja izvršiće Komisija koju će formirati ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Testiranju kandidata mogu prisustvovati ovlaštena lica države prijema, po njihovom zahtjevu.

VI PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Prijava sa potrebnim traženim dokumentima predaje se preporučeno putem poštanske službe na adresu:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Ul. Hamdije Kreševlјakovića 98

71 000 Sarajevo

Sa naznakom

„Javni konkurs za školovanje kadeta na

vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Srbije“

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim konkursom računa se danom predaje prijave.

Neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko u prijavi i dokumentaciji postoje formalni nedostaci (nepotpuna i neuredna prijava i dokumentacija) lice se poziva da u roku od pet dana ispravi navedene formalne nedostatke i dostavi potrebnu dokumentaciju, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 16

Datum isteka: 06.06.2020

Datum objave: 25.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.