fbpx

Školski pedagog Trebinje

KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

Školski pedagog Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
JU CSŠ TREBINjE

KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

1. Školski pedagog, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom na poslovima pedagoga i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, puno radno vrijeme, do 31.08.2022.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RSbr.41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS,br. 29/12, 80/14 i 83/15).
Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19).

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:
1.Uvjerenje o državljanstvu;
2.Izvod iz matične knjige rođenih;
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
5.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:
1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu za radno mjesto školskog pedagoga.
Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

1.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
2.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;
3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.
4.Ovjerena foto-kopija radne knjižice;
5.Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
6.Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
7.Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom „Prijava na Konkurs za zapošljavanje za radno mjesto školski pedagog“) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično u prostorije Škole radnim danom od 8:00 do 11:00 časova ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.
Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 06.08.2021. u 800časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 03.08.2021. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.
Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.
Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva na poslovima pedagoga i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.
Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.07.2021

Datum objave: 21.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.