fbpx

Školski psiholog Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 113. stav (1) i člana 139. stav (3), tačka 15) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), Pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Sl. glasnik RS”, br. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), v. d. direktora JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Kozarska Dubica, raspisuje J A V N I K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Školski psiholog Kozarska Dubica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“, Kozarska Dubica
Đakona Avakuma 15,
tel.: 052/418-960, e-mail: os032@skolers.org
Broj: 141/21

Na osnovu člana 113. stav (1) i člana 139. stav (3), tačka 15) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20), Pravilnika o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Sl. glasnik RS”, br. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), v. d. direktora JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Kozarska Dubica, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Školski psiholog – puna norma – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, ……. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a što podrazumijeva:
1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da doostavikandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,
7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručnre spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20)
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 177. Zakona.
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrvjua.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20)i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19).
Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 07.05.2021. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Kozarska Dubica, Đakona Avakuma 15, 79240 Kozarska Dubica, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom “za konkurs“.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra i obavezna upotreba zaštitnih maski.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.04.2021

Datum objave: 21.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.