fbpx

Sekretar Skupštine grada Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Skupština grada Banja Luka raspisuje JAVNI КONКURS za popunu upražnjenog mjesta sekretara Skupštine grada Banja Luka

Sekretar Skupštine grada Banja Luka

REPUBLIКA SRPSКA
GRAD BANJA LUКA
SКUPŠTINA GRADA
Na osnovu člana 50. stav (3), člana 51. st. (2) i (3), člana 52. st. (2) i člana 53. st.
(3) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i Odluke o uslovima i raspisivanju
javnog konkursa za popunu upražnjenog mjesta sekretara Skupštine grada Banja Luka
broj : 07-013-26/21 („Službeni glasnik Grada Banja Luka‘\ broj 1/21) Skupština grada
Banja Luka raspisuje
JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog mjesta sekretara Skupštine grada Banja Luka
I – Skupština Grada Banja Luka raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog
mjesta sekretara Skupštine grada Banja Luka (u daljem tekstu: Sekretar).
II – OPIS POSLOVA
Sekretar rukovodi stručnom službom skupštine i za svoj rad i rad stručne
službe odgovara predsjedniku skupštine.
Sekretar obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
III – M A N D A T
Mandat sekretara skupštine traje do kraja mandata saziva skupštine koji ga je
izabrao.
IV – OPŠTI I POSEBNI USLOVI
Кandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove:
A – OPŠTI USLOVI
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje
šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljenog konkursa i
6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa
dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštoj upravi.
7) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na
području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred
Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH).
B – POSEBNI USLOVI
1) da ima završen četverogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili
prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 EST8
bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
odnosno zvanja i
3) da ima položen stručni ispit za rad u upravi.
V – POTREBNA DOКUMENTA
Uz prijavu na Кonkurs, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenju opšgih
i posebnih uslova:
– biografiju o kretanju u službi i opisom poslova koje je kandidat do sada
obavljao,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
– ovjerenu kopiju diplome,
– uvjerenje o radnom iskustvu,
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa
uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine
prije objavljivanja konkursa,
– potpisanu i od nadležnog organa, ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično
ljelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga
čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi.
Кandidati su dužni dostaviti originalne dokumente, ili ovjerene fotokopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa,
Кomisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
VI – ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Prijave se mogu dostaviti lično, ili putem pošte, na adresu:
GRADSКA UPRAVA GRADA BANJA J1UКA – Stručna služba Skupštine Grada,
Trg srpskih vladara broj 1. sa naznakom „КOMISIJA ZA IZBOR”.
VII – Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske”, Službenom
glasniku Republike Srpske, kao i na \\^EV stranici Gradske uprave Grada Banja Luka.
Ako Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 07-013-26-1/21.
Dana, 13.1.2021. godine

Izvor: www.banjaluka.rs.ba/javne_nabavke

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.