fbpx

Specijalista opšte hirurgije, Specijalista otorinolaringologije, Specijalista dermatovenerologije, Specijalista Pedijatrije Tuzla

Ovaj oglas je istekao

UKC Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Specijalista opšte hirurgije, Specijalista otorinolaringologije, Specijalista dermatovenerologije, Specijalista Pedijatrije Tuzla

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18,
23/20 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni
odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 4/19, 4/20 i
11/20), člana 6. Pravilnika o radu, člana 5. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnoj zdravstvenoj
ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj:
13/1-33-012519/20 od 01.07.2020. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 02-880/20 od
28.07.2020. godine, Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem doktora medicine – specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme
I
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, ulica Trnovac bb (u
daljem tekstu: UKC Tuzla), vrši prijem u radni odnos ukupno četiri doktora medicine-specijalista.
II
Prijem u radni odnos četiri doktora medicine – specijalista se vrši na neodređeno vrijeme, uz probni rad u
trajanju od tri mjeseca, na sljededa radna mjesta:
1. Doktor medicine – specijalista opšte hirurgije – 1 izvršilac,
2. Doktor medicine – specijalista otorinolaringologije – 1 izvršilac,
3. Doktor medicine – specijalista pedijatrije – 1 izvršilac i
4. Doktor medicine – specijalista dermatovenerologije – 1 izvršilac.
III
Kratki opisi poslova:
1. Doktor medicine – specijalista opšte hirurgije i 2. Doktor medicine – specijalista otorinolaringologije:
Prijem bolesnika (specijalistički pregled prvi i kontrolni); planiranje dijagnostičkih, operativnih i terapeutskih
postupaka; pradenje razvoja bolesti; sprovođenje odgovarajudih dijagnostičkih postupaka i terapije; učešde u
vizitama; preoperativna priprema bolesnika; opertivni zahvati u području svog specijalističkog rada u
svojstvu glavnog operatora, prvog i drugog asistenta; učešde u radu konzilijuma i drugih timova koji se
obrazuju na klinici i u Ustanovi; pradenje uspješnosti dijagnostičkih, operativnih i drugih terapijskih
postupaka; vođenje medicinske dokumentacije i propisanih evidencija; premještaj i otpust bolesnika;
redovno informisanje, davanje stručnih savjeta i preporuka za dalji tretman bolesniku i njegovateljima;
davanje stručnog mišljenja po službenim zahtjevima; davanje uputa i mišljenja primarnoj zdravstvenoj zaštiti
i ostalim zdravstvenim ustanovama u vezi sa upudivanjem i tretmanom bolesnika.
3. Doktor medicine – specijalista pedijatrije i 4. Doktor medicine – specijalista deramtovenerologije:
Prijem bolesnika (specijalistički pregled prvi i kontrolni); planiranje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka;
pradenje razvoja bolesti; sprovođenje odgovarajudih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka; učešde u
vizitama; učešde u radu konzilijuma i drugih timova koji se obrazuju na klinici i u Ustanovi; pradenje
uspješnosti dijagnostičkih i terapijskih postupaka; vođenje medicinske dokumentacije i propisanih
evidencija; premještaj i otpust bolesnika; redovno informisanje bolesnika, davanje stručnih savjeta i
preporuka za dalji tretman bolesniku i njegovateljima; davanje stručnog mišljenja po službenim zahtjevima;
davanje uputa i mišljenja primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ostalim zdravstvenim ustanovama u vezi sa
upudivanjem i tretmanom bolesnika.
IV
Opdi uslovi:
Svi kandidati trebaju ispunjavati sljedede opde uslove:
– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da imaju najmanje 18 godina života,
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.
Posebni uslovi:
Kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto 1. Doktor medicine – specijalista opšte hirurgije trebaju
ispunjavati sljedede posebne uslove:
– da imaju završen medicinski fakultet,
– da su specijalisti opšte hirurgije,
– da posjeduju licencu za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.
Kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto 2. Doktor medicine – specijalista otorinolaringologije trebaju
ispunjavati sljedede posebne uslove:
– da imaju završen medicinski fakultet,
– da su specijalisti otorinolaringologije,
– da posjeduju licencu za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.
Kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto 3. Doktor medicine – specijalista pedijatrije trebaju ispunjavati
sljedede posebne uslove:
– da imaju završen medicinski fakultet,
– da su specijalisti pedijatrije,
– da posjeduju licencu za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.
Kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto 4. Doktor medicine – specijalista dermatovenerologije trebaju
ispunjavati sljedede posebne uslove:
– da imaju završen medicinski fakultet,
– da su specijalisti dermatovenerologije,
– da posjeduju licencu za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.
Ispunjenost opdih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.
V
Prilikom prijave na Javni oglas, kandidati su obavezni uredno popuniti Prijavni obrazac koji mogu pronadi na
web stranici UKC-a Tuzla (www.ukctuzla.ba), sekcija „Konkursi i oglasi“, ili ga preuzeti na protokolu UKC-a
Tuzla i uz isti dostaviti sljededu dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju opdih i posebnih uslova:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– PBA-3 obrazac,
– diplomu o završenom medicinskom fakultetu,
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,
– licencu za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.
Radi bodovanja i rangiranja kandidata u skladu sa Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u UKC-u
Tuzla, kandidati uz Prijavni obrazac trebaju dostaviti i sljedede dokumente:
– uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija,
– uvjerenje o dužini trajanja studija,
– uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima.
Kako bi se Uvjerenje o radnom iskustvu uzelo u razmatranje, na istom mora biti naznačen tačan period sa
datumima u kojima je radno iskustvo ostvareno. Ukoliko kandidat dostavlja Uvjerenje iz PIO/MIO (listing) na
istom mora biti navedeno razjašnjenje šifre radnog mjesta, odnosno uz isto se mora dostaviti poseban
dokument, izdat od strane PIO/MIO sa razjašnjenjem šifre iz kojeg se može nesporno utvrditi na kojim
poslovima je kandidat radio.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prioritet pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 – prečišdeni tekst,
5/14, 12/16 i 6/20), isti mogu ostvariti samo ako uz prijavu dostave i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za
zapošljavanje kao nezaposlene osobe (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja Javnog oglasa),
potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca, odnosno člana porodice branioca, te izjavu da im
radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarenog prioriteta pri zapošljavanju, nije prestao njihovom
krivicom ili da po prestanku radnog odnosa nisu ostvarili pravo na otpremninu, odnosno da nisu korisnici
prava na porodičnu penziju.
Kandidati koji po nekom drugom posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz Prijavni obrazac
trebaju dostaviti i odgovarajudu dokumentaciju kojom se to dokazuje, te se pozvati na poseban zakon po
kojem imaju prednost.
VI
Kriteriji za rangiranje kandidata:
U postupku prijema u radni odnos rangiranje kandidata koji se prijave na javni oglas vrši se po sljededim
kriterijima:
a) uspjeh tokom studiranja,
b) dužina trajanja studija,
c) prethodno radno iskustvo,
d) provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog i usmenog ispita.
Broj bodova koje kandidat dobija po osnovu uspjeha tokom studiranja jednak je prosječnoj ocjeni kandidata
u toku studiranja, na dvije decimale bez zaokruživanja. Maksimalni broj bodova koji kandidat može dobiti po
osnovu uspjeha tokom studiranja je 10.
Maksimalni broj bodova koji kandidat može dobiti po osnovu dužine trajanja studija, jednak je broju godina
koliko traje redovan studij kojim se stiče stepen stručne spreme i zvanje koje je uslov za zasnivanje radnog
odnosa na konkretnom radnom mjestu. Za svaku godinu produžetka studija, kandidatu se oduzima po jedan
bod od maksimalnog broja bodova.
Po osnovu prethodnog radnog iskustva, kandidat za svaki navršeni mjesec rada na istim ili sličnim poslovima
dobija 0,10 bodova. Maksimalni broj bodova koji kandidat može dobiti po osnovu prethodnog radnog
iskustva je pet.
Pismeni ispit kandidata bide proveden u vidu testa koji de se sastojati od 10 pitanja. Svaki tačan odgovor na
pitanje ocjenjuje se sa jednim bodom. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare najmanje 70% od ukupnog
broja bodova stiču pravo da pristupe na usmeni ispit. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare manje od
70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.
Na usmenom ispitu svaki član komisije de ocjenjivati kandidata dodjeljujudi mu određeni broj bodova
između jedan i pet. Ukupnu ocjenu kandidata na usmenom ispitu de činiti zbir bodova datih od strane
svakog člana komisije.
Svi kandidati koji imaju naučno – nastavno zvanje i znanje jednog svjetskog jezika, trebaju uz Prijavni obrazac
dostaviti odgovarajude dokaze, kako bi ostvarili prednost pod jednakim uslovima.
VII
Popunjene prijavne obrasce, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti
lično na protokol UKC-a Tuzla ili putem pošte na adresu:
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla
Sektor za pravne poslove i ljudske resurse
Ul. Trnovac bb
75000 Tuzla
sa naznakom:
“Prijava na Javni oglas za prijem doktora medicine – specijalista u radni odnos na radno mjesto: ______ – NE
OTVARAJ!”
VIII
Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je 15 dana od dana objavljivanja.
Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Uredno popunjen Prijavni obrazac podrazumijeva uredno popunjene sve rubrike na istom (osim e-mail
adrese koju kandidat popunjava samo ukoliko istu posjeduje), uključujudi rubriku za mjesto i datum.
Kandidati su dužni svojeručno potpisati Prijavni obrazac u za to previđen prostor (donji desni ugao).
Prilikom popunjavanja Prijavnog obrasca, kandidati su dužni u polje „Naziv radnog mjesta za koje se provodi
procedura prijema u radni odnos“ upisati radno mjesto na koje se prijavljuju, na isti način kako su nazivi
radnih mjesta navedeni u tački II Javnog oglasa.
Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više radnih mjesta, dužan je dostaviti odvojene prijavne obrasce za svako
radno mjesto na koje se prijavljuje i uz svaki Prijavni obrazac dostaviti ovjerene fotokopije traženih
dokumenata.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave nede se uzimati u razmatranje.
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos de pisanim putem obavijestiti kandidate, čije su prijave
uredne, potpune i blagovremene, o terminu polaganja pismenog ispita. Kandidati koji na pismenom ispitu
ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.
Izabrani kandidati de biti u obavezi da, najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o prijemu
u radni odnos, dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke
sposobnosti odgovaraju uslovima radnih mjesta za koja su izabrani.
UKC Tuzla nema obavezu vradanja dokumentacije kandidatima.

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 12.08.2020

Datum objave: 30.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.