fbpx

Spremačica Mostar

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru (“Službene novine HNK/Ž“ broj 4/19, 5/19 i 5/20), članka 6. Pravilnika o radu Centra (broj: 06-02-06-71-1/17 i 06-02-06-70-1/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos (broj:01-16-17-6/20), direktor Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar raspisuje: J A V N I N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos u Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Spremačica Mostar

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), članka 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru (“Službene novine HNK/Ž“ broj 4/19, 5/19 i 5/20), članka 6. Pravilnika o radu Centra (broj: 06-02-06-71-1/17 i 06-02-06-70-1/19)  i Odluke o potrebi prijema u radni odnos (broj:01-16-17-6/20), direktor Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar raspisuje:

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos

u Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

1. Djelatnik na održavanju čistoće-spremačica, na neodređeno radno vrijeme- jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

Vrši spremanje i čišćenje svih prostorija Centra (sobe korisnika, zajedničke prostorije, hodnike, sanitarne čvorove, ambulantu, kancelarije, dvorište Centra i drugo), održava higijenu noćnih posuda i korisnika, održava i čisti sve vrste podova, zidova, namještaja, vrata, prozora i ostalog namještaja, uređuje plakare-ormare, noćne ormariće korisnika, skuplja prljavo rublje od korisnika, preuzima od domaćice potrošni materijal za održavanje higijene, obavlja poslove u kućnoj njezi ako se za to ukaže potreba, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, glavne medicinske sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra.

Posebni uvjeti:

– (NK)Osnovno školsko  obrazovanje

Opći uvjeti:

– da ima navršenih 18 godina

– da je državljanin BiH

– da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad

II-.Kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

– uredno popunjenu pismenu prijavu koja se podnosi na Obrascu propisanim za prijem u radni odnos u javni sektor HNŽ/K koji se može preuzeti s  web stranice Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar ili Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K

– životopis

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije 6 mjeseci od dana izdavanja)

– preslika osobne/lične iskaznice

– ovjerena preslika svjedodžbi, odnosno završnog ispita

– Obavještenje o mjestu prebivališta/boravišta (CIPS) ne starije od 30 dana od dana izdavanja

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat nakon potpisivanja Ugovora o radu).

III Pored navedene dokumentacije iz tč.II:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u radni odnos na bilo kojoj osnovi, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložit dokaz o ostvarivanju prednosti.

NAPOMENA:

– Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili porodice poginulog borca, ili su članovi porodice ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici.

Rok podnošenja prijave je 15 dana računajući od dana objave Javnog oglasa na web stranici poslodavca.

Urednom prijavom se smatra koja je potpisana od strane podnositelja i koja je uredno popunjena na propisanom obrascu.

Neblagovemene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispune uvjete iz Javnog oglasa i dostave traženu dokumentaciju upućuju se na usmeni testiranje – intervju, o čijem će mjestu i vremenu održavanja istog biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave na javni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom  „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Prijave se mogu dostaviti osobno putem protokola Centra ili preporučeno putem pošte na adresu:

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Tekija br.40

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

88 000 Mostar

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.04.2021

Datum objave: 30.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.