fbpx

Spremačica Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 20a. stav (3) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 42. stav (2) alineja m) i člana 45. Pravila Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“, Odluke o prijemu zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 15-594/21 od 09.04.2021.godine i Saglasnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-04/2-30-6041-8/21 od 31.03.2021.god., objavljuje se: JAVNI OGLAS za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a najduže do godinu dana

Spremačica Sarajevo

Na osnovu člana 20a. stav (3) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 42.
stav (2) alineja m) i člana 45. Pravila Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“, Odluke o prijemu
zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme, broj: 15-594/21 od 09.04.2021.godine i Saglasnosti Ministarstva
za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-04/2-30-6041-8/21 od
31.03.2021.god., objavljuje se:

JAVNI OGLAS
za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a
najduže do godinu dana

1. SPREMAČICA – 2 (dva) izvršioca.
Kandidati moraju ispunjavati kriterije, opće i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa koji su propisani
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“
Sarajevo, i to:
Opći uslovi:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Opis poslova: svakodnevno sprema i čisti sobe korisnika, zajedničke prostorije i poslovne prostorije u objektima
Gerontološkog centra;usisava prašinu i čisti podove u sobama, zajedničkim i poslovnim prostorima;briše prašinu i
čisti inventar u korisničkim sobama, zajedničkim i poslovnim prostorima; održava čistoću kupatila u korisničkim
sobama, zajedničkim i poslovnim prostorijama;po nalogu šefa službe, po utvrđenom rasporedu, pruža servisne
usluge održavanja higijene stambenog prostora korisnika usluga kućne njege i pomoći u kući;vrši detaljno, odnosno
generalno čišćenje soba, zajedničkih prostorija i kancelarija (pranje etisona, prozora, zavjesa i vrata);obavezno
jednom mjesečno obavlja generalno čišćenje soba na spratu za koji je zadužena;sakuplja i izbacuje smeće iz
korisničkih soba, zajedničkih i poslovnih prostora i učestvuje u čišćenju kruga oko objekata Gerontološkog centra;
stara se o pravilnoj upotrebi aparata i sredstava za rad i racionalnoj potrošnji sredstava za čišćenje;blagovremeno
prijavljuje kvarove na aparatima i sredstvima za rad;obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, po nalogu šefa
službe i direktora.
Posebni uslovi su :
a) Završena osnovna škola, NSS
b) Sa ili bez radnog iskustva
c) Probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Iznos osnovne neto plaće: 582,75 KM
Uz prijavu kandidati su dužni da dostave sljedeću dokumentaciju:
a) Vlastoručno potpisanu prijavu na javni oglas sa kraćom biografijom, adresom, brojem telefona i naznakom
radnog mjesta za koju se prijavljuje,
b) Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa),
c) Izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,
osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),
d) Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
e) Dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ukoliko ga ima, ali nije uslov).
Za radno mjesto spremačice predviđen je završen kurs sanitarnog minimuma i posjedovanje važeće potvrde,
koja ne može biti starija od 4 godine od polaganja ispita. Kandidati koji budu primljeni u radni odnos naknadno će,
prije zaključenja ugovora o radu, dostaviti dokaz o prijavi za polaganje ispita sanitarnog minimuma kod Zavoda za
javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili druge institucije ovlaštene za organizovanje obuke i polaganje ispita i dužni
su najkasnije u roku od 60 dana od dana zasnivanja radnog odnosa dostaviti potvrdu o položenom kursu sanitarnog
minimuma.
Mjesto rada: Sarajevo, ul. Aleja Bosne Srebrene br. 7.
Radno vrijeme: 40 sati sedmično (preraspodjela radnog vremena u skladu sa Odlukom o radnom vremenu).
Navedenu dokumentaciju dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 6 mjeseci. Svi dokazi moraju biti
dostavljeni na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

Kandidati koji su diplomu stekli van Bosne i Hercegovine, odnosno u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.
godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome, u skladu sa odredbama Zakona o
važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH, br. 23/04).
Za radno mjesto za koja se vrši prijem u radni odnos po ovom javnom oglasu predviđen je obavezan sanitarni
pregled i posjedovanje sanitarne knjižice. Kandidati koji budu primljeni u radni odnos naknadno će, prije
zaključenja ugovora o radu, dostaviti dokaz o obavljenom sanitarnom pregledu kod Zavoda za javno zdravstvo
Kantona Sarajevo ili druge ovlaštene zdravstvene ustanove i dužni su najkasnije u roku od 5 dana od dana
zasnivanja radnog odnosa dostaviti sanitarnu knjižicu.
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos naknadno će, prije zaključenja ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za
zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama
u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ br.37/20) imaju prioritet pri zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju
kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas,
pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost, te su dužni dostaviti: Dokaz o pripadnosti
branilačkoj populaciji, Dokaz o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava po ovoj Uredbi: prijavljeno
prebivalište/boravište u KS i da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica JU „Služba za zapošljavanje KS“ ili da je
zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje, odnosno sljedeće dokaze:
1. Obavještenje o evidenciji prebivalištu/boravištu u Kantonu Sarajevo izdato od strane MUP KS (CIPS
prijava prebivališta),
2. Uvjerenje JU „Služba za zapošljavanje KS“ da se kandidat nalazi na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje
KS“ ili Potvrda poslodavca da kandidat obavlja poslove sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje i
3. Uvjerenje/ Rješenje o pripadnosti branilačkoj kategoriji izdato od strane nadležnog organa u skladu s
članom 5. stav 4. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih
porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine
KS“ br.37/20), te prilogom Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova
njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo u kojem je popisana dokumentacija i naziv organa koji izdaje
istu.
Navedene dokaze pod tačkom 1. i 2. kojim se dokazuje prioritet pri zapošljavanju, dostaviti u originalu ili ovjerenoj
kopiji ne starijoj od 15. dana prije objave ovog javnog oglasa, a s datumom izdavanja ne starijim od 15. dana prije
dana objave javnog oglasa
Dokaze pod tačkom 3. kojim se dokazuje prioritet pri zapošljavanju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne
starijoj od 15 dana prije dana objave javnog oglasa.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na Protokol
Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ ili putem pošte na adresu:
Kantonalna javna ustanova
„Gerontološki centar“ Sarajevo
ul. Aleja Bosne srebrene broj 7., Sarajevo,
uz naznaku „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – ne otvarati“, sa
naznakom radnog mjesta za koje se vrši prijavaTelefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 777-260 i 033 777-263
e-mail: pravna.sluzba@gcs.com.ba; pravna@gcs.com.ba
Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u u dnevnom listu „Oslobođenje“.
KJU „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO
Direktorica, Melisa Alibašić-Hadžić, dipl.pravnik

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 23.04.2021

Datum objave: 13.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.