fbpx

Spremačica Sarajevo

JU OŠ "Aneks" raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Spremačica Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „ANEKS“ SARAJEVO
Na osnovu člana 88.i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 ,33/17, 30/19 i 34/20), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, dj.broj:11-30-641-35/21 od 08.02.2021. godine, zaprimljeno 08.02.2021. pod brojem 01-1790/21, Odluke Školskog odbora broj: 02-4361/21 od 17.02.2021. godine, raspisuje se:
J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini
a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2021. godine za:
1. Spremačica – 1 izvršilac puno radno vrijeme (40 sati sedmično),
USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“broj: 26/16,89/18), za zasnivanje
radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i
obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17,33/17, 30/19 i 34/20), Nastavnim
planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i
obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18) i drugim normativnim aktima škole.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
1. Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom
naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.
2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko
osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim
poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3
mjeseca),
d) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,
člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i
demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo,
ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri
zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
e) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog
kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na
području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
U skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u
institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo“ broj:37/20) od 17.09.2020. godine kandidati kao dokaze kojim se dokazuje status korisnika po ovoj
Uredbi prilažu sljedeće:
1.Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca, Rješenje o priznatom pravu na
porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca, Uvjerenje o učešću u Oružanim
snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca (član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog
branioca);
2. Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida (ratni vojni invalid);
3. Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja (dobitnik ratnog priznanja i
odlikovanja);
4. Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama (demobilizirani branioci);
5. a) Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida (dijete ratnog vojnog invalida),
b) Rješenje o priznatom pravu na mjesečni novčani dodatak(dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja),
c) Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama (dijete demobiliziranog branioca).
Pored dokaza s kojim se dokazuje status korisnika po ovoj Uredbi, kandidati su dužni da dostave dokaz da imaju
prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem
radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na
području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se
bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je
primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po
dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne
zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim
aktima ustanove, nakon čega Direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u
roku od 30 dana nakon okončanja konkursne procedure.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 19.02.2021. godine i krajnji rok za podnošenje prijava je
02.03.2021.godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti lično na protokol Škole ili putem
pošte sa naznakom Prijava na konkurs-za poziciju broj:________/ne otvarati-otvara Komisija /na adresu: JU OŠ „ANEKS“ Sarajevo, Vrbovska bb, 71000 SARAJEVO.

Izvor: mon.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 19.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.