fbpx

Spremačica, Učitelj likovne kulture

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola Cim Mostar

Spremačica, Učitelj likovne kulture

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14. i 7/16), članka 111. Statuta Škole, Suglasnosti Osnovne škole Cim Mostar za raspisivanje natječaja od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-30-1524/20 od 21.08.2020. godine i izmjene i dopune suglasnosti broj: 05-02-30-1524/20 od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-30-1524-2/20 od 8.9.2020. godine, Pravilnika o radu  i stegovnoj odgovornosti radnika, broj 05-02-564-2/18 od 20.12.2018. godine  i Odluke Školskog odbora ur. broj: 05-02-359/20 od 16.9.2020. godine Osnovna škola Cim Mostar raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

1. Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

a. učitelj razredne nastave -1 izvršitelj

b. učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)

c. učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

d. učitelj informatike – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

e. učitelj fizike – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

f. učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

g. spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

2. Na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 22.3.2021. godine

a. učitelj njemačkog jezika – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

Kandidati pod rednim brojem 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 1.e., 1.f. i 2a. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju ispunjavati posebne uvjete, tj. imati najmanje višu ili visoku stručnu spremu, kandidati pod rednim brojem 1.g. trebaju imati završenu osnovnu školu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije (ne starije od šest (6) mjeseci) sljedećih dokumenata: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, a za radno mjesto pod 1.g. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, preslik osobne iskaznice, uvjerenje o radnom iskustvu u struci (radno iskustvo se dokazuje Uvjerenjem o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koju izdaje Zavod MIO/PIO i potvrda odgojno – obrazovne ustanove u kojoj je stečeno radno iskustvo u struci), potvrda od Zavoda za zapošljavanje o duljini čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ukoliko kandidat posjeduje) te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U prijavi na natječaj obvezno navesti adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju o kojem će biti na vrijeme obaviješteni.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječaja

Nepotpuna i neblagovremena  dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Osnovna škola Cim Mostar,

III cimske bojne b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom „za natječaj“

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana oglašavanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 27.09.2020

Datum objave: 22.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.