fbpx

Spremačica, Učitelji Čapljina

Ovaj oglas je istekao

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04,  5/04, 1/14 i 7/16),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ broj: 8/18 i 7/19), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-541/21 od 24.03.2021. godine, te Odluke Školskog odbora br. 387/21 od 14.04.2021.godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, r a s p i s u j e N A T J E Č A J za prijem u radni odnos

Spremačica, Učitelji Čapljina

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04,  5/04, 1/14 i 7/16),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ broj: 8/18 i 7/19), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-541/21 od 24.03.2021. godine, te Odluke Školskog odbora br. 387/21 od 14.04.2021.godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 1. Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
 1. učitelj matematike, 1 izvršitelj, 20 sati tjedno

b. Na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine

1. učitelj matematike, 1 izvršitelj, 16 sati tjedno

2. učitelj biologije, 1 izvršitelj, 12 sati tjedno

3. učitelj glazbene kulture, 1 izvršitelj, 1 sat tjedno

4. učitelj glasovira, 1 izvršitelj, 11 sati tjedno

5. učitelj klarineta, 1 izvršitelj, 8 sati tjedno

6. učitelj violine, 1 izvršitelj, 18 sati tjedno

7. spremačica, 2 izvršitelja, puno radno vrijeme

c. Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog odsustva, a najdalje do 15.07.2021. godine

 1. učitelj njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 20 sati tjedno

d. Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najdalje do 30.06.2021. godine

 1. spremačica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH (Službene novine F BiH, br. 26/16 i 89/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ/K, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i noramtivima za osnovno obrazovanje u HNŽ/K-u i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća Škole, i to:

 • za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VŠI ili VSS
 • za radna mjesta spremačica završena osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijava na natječaj sa točno navedenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje
 • kratki životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • izvod iz matične knjige rođenih (trajni)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit (ne odnosi se na radna mjesta spremačica)
 • Dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda MIO/PIO)
 • Potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje)
 • Potvrda o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačica)

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu Škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju i na osnovu intervjua utvrditi rang liste kandidata. Razgovor sa Povjerenstvom, koji je obvezan, održat će se dana 30.04.2021. godine (petak) s početkom u 09:00 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu ne ulaze u daljnju proceduru izbora.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (NN HNŽ-a, br. 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednikim uvjetima imaju osobe iz čl. 1 ovog Zakona, ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od 6 mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA

Ruđera Boškovića br. 8

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom

„za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 25.04.2021

Datum objave: 20.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.