fbpx

Stručni saradnici Bosanski Petrovac

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bosanski Petrovac

Stručni saradnici Bosanski Petrovac

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17, 15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Bosanski Petrovac, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bosanski Petrovac

Radna mjesta:
01.Stručni saradnik za rad sa mladima i nevladinim organizacijama -1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za ekonomski razvoj i turizam -1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: Prikuplja i obrađuje podatke neophodne za praćenje stanja u oblasti; izrađuje
kompleksne analize, izvještaje i programe iz djelokruga rada; prati stanje ravnopravnosti spolova u
službama i radnim tijelima Općine i predlaže rješenja o adekvatnoj zastupljenosti spolova; u suradnji
sa nadležnim institucijama u oblasti zaštite kulturno-historijskog i graditeljskog naslijeđa predlaže
mjere za unapređenje zaštite takvih objekata na podrucju općine; uspostavlja suradnju sa sportskim,
kulturnim i drugim javnim ustanovama te suradnju sa nevladinim, domacim i međunarodnim
institucijama u ovoj oblasti; prati stanje u svim ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog i
srednjoškolskog obrazovanja, ustanovama kulture i sporta i predlaže poduzimanje potrebnih mjera
za unapređenje rada istih; prikuplja podatke o stanju i problemima stanovništva u oblasti obrazovanja
i kulture, te u suradnji sa nadležnim ustanovama izrađuje dugoročne i godišnje projekte i programe
za unapređenje u ovim oblastima i inicira i sudjeluje u realizaciji radnih dogovora o osiguranju
lokalnih potreba stanovništva u ovim oblastima; prati i koordinira aktivnosti na provođenju politike
obrazovanja, odgoja, kulture i sporta; izrađuje kompleksne analize, izvještaje i programe iz
djelokruga rada i prati realizaciju zaključaka po istima; učestvuje u izradi liste prioritetnih kapitalnih
projekata u oblasti obrazovanja, kulture i sporta i prati realizaciju tih projekata; prati mandate organa
rukovođenja, upravljanja i nadzora nad radom javnih ustanova iz djelokruga referata i nadležnosti
općine i u vezi s prednjim izrađuje nacrte, odnosno prijedloge rješenja o imenovanju i razrješenju, te
učestvuje u izradi kriterija za izbor i imenovanje i obavlja pripremne radnje za provođenje postupaka
izbora i imenovanja, ostvaruje kontakte sa kulturnim, informativnim ustanovama i medijima, te
ustanovama, udruženjima i organizacijama u oblasti fizičke kulture u cilju praćenja stanja i
problematike u tim oblastima; surađuje sa općinskim Sportskim savezom i obavlja stručne poslove
u vezi sa godišnjim planiranjem i pojedinačnom organizacijom i realizacijom sportskih programa i
manifestacija od značaja za Općinu; priprema i realizira konkurs za dodjelu općinskih stipendija i
vodi registar stipendista; surađuje u izradi i implementaciji općinske razvojne strategije u oblasti
školske infrastrukture; sudjeluje u izradi programa obilježavanja značajnih datuma i događanja
Općine; prati rad ustanova, privrednih društava, organizacija i drugih pravnih lica iz djelokruga rada
i predlaže mjere za unapređenje rada; prati i prikuplja podatke neophodne za utvrđivanje socijalnih,
obrazovnih, kulturnozabavnih i drugih potreba mladih; surađuje sa omladinskim organizacijama i
pruža im savjetodavnu i drugu stručnu pomoć u provođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
koordinira rad između omladinskih organizacija i općinskih organa; izrađuje informacije, izvještaje i
analize o radu omladinskih organizacija i predlaže mjere za unapređenje uvjeta njihovog rada; vodi
bazu podataka o nevladinim organizacijama koje djeluju na području općine; predlaže prijedlog
sufinanciranja projekata između nevladinih organizacija i Općine i odgovoran je za njihovu
implementaciju; prikuplja podatke neophodne za praćenje stanja u oblasti socijalne zaštite i zaštite
porodice s djecom i u tom cilju surađuje sa Centrom za socijalni rad i organizacijom Crvenog križa,
te drugim vladinim i nevladinim organizacijama i izrađuje odgovarajuce materijale po tim pitanjima;
prikuplja i obrađuje podatke o licima u stanju socijalne potrebe koji nisu korisnici prava iz socijalne
zaštite i predlaže način rješavanja problema; prati rad Centra za socijalni rad, drugih ustanova i
udruženja iz oblasti socijalne zaštite i prikuplja podatke za izradu analiza, informacija i izvještaja;
prikuplja podatke neophodne za praćenja stanja u oblasti zdravstva, podatke iz uspostavljene
evidencije o realizaciji i praćenju pojedinačnih projekata; redovno dostavlja u JUR-u (od kopije
potpisanog ugovora, preko ovjerenih situacija i sl., zvršenim plaćanjima, završenom projektu i
zatvorenom projektu – istekli ugovori, garantni rokovi i sl.), kao i sve druge primjedbe i sugestije
koje mogu biti od uticaja na realizaciju Strategije; preduzimanje mjera za poboljšanja i predlaganje
ažuriranje Strategije; osigurava protok informacija između nevladinih organizacija, udruženja i
Općine; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova; podnosi pismene mjesečne, a po
zahtjevu i sedmicne izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih
postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga
rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno
je odgovoran šefu službe.
02.Opis poslova:Prikuplja i sistematizira podatke i informacije vezane za razvoj infrastrukture u
oblasti turizma i učestvuje u izradi turističko propagandnog materijala općine; uspostavlja i vodi bazu
podataka o ukupnoj turistickoj ponudi na podrucju opcine: analizira turisticke resurse i predlaže mjere
za razvoj turizma; vrši poticanje, unapređenje i promociju izvornih vrijednosti (tradicija, običaji,
etnološko blago i dr.) Općine Bosanski Petrovac u cilju valorizacije prirodnih, kulturno-historijskih i
drugih vrijednosti; ustrojava informativni sistem neophodan za obavljanje aktivnosti na promociji
općine; potiče i koordinira aktivnosti privrednih i drugih subjekata vezanih za promociju općine;
priprema i uređuje publikacije i propagandne materijale o projektima razvoja općine; vrši prezentaciju
projekata općine i prezentira općinu potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama,
te održava komunikaciju s istim; priprema i sudjeluje u organizaciji manifestacija privrednog i drugog
karaktera (konferencije, sajmovi, stručni skupovi, izložbe i druge manifestacije); surađuje sa
Federalnom agencijom za promociju stranih investicija (FIPA); kvartalno priprema izvještaj za
Općinskog načelnika i Općinsko vijeće o stanju i problemima u poduzetničkoj zajednici Općine, akata
koje usvajaju nadležni organi viših nivoa vlasti, a u oblasti poduzetništva, obrta i turizma; aktivno
učestvuje u dopuni i ažuriranju sadržaja web stranice općine iz djelokruga rada Službe; prikuplja
sekundarne i primarne podatake bitne za lokalni ekonomski razvoj u suradnji sa drugim nadležnim
službama, koji uključuju informacije o poslovnom okruženju, investitorima, projektima, tvrdoj i mekoj
poslovnoj infrastrukturi, a sa ciljem pružanja pravovremenih i pouzdanih informacija svim
zainteresiranim stranama, a naročito investitorima; vrši statističku obradu podataka i statistička
istraživanja u suradnji sa drugim nadležnim službama a relevantne za primarne i najperspektivnije
privredne sektore općine; promovira dijalog među lokalnim akterima; uspostavlja partnerski odnos i
održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između općinskih službi i vanjskih aktera (privatnog
sektora, privrednih komora, udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih
institucija, privrednog vijeća itd.); vodi stručne poslove vezane za promociju općine kao lokaliteta
povoljnog za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija/investitora; predlaže
mjere za unapređenje poslovnog okruženja, mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira za
lokalni ekonomski razvoj i unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora;
podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmicne izvještaje o svom radu šefu službe; po potrebi
obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa Službe;
za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unskosanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uslove i to za:
Poziciju 01:
-VSS, VII stepen, ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.
Poziciju 02:
-diploma visokog obrazovanja – VII stepen diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS),
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja društvene, tehničke ili prirodne struke,
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na
web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih
upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerene kopije):
a) diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena
u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve
ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao
neuredne;
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog
iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon
objave javnog konkursa;
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove,
ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa be biti isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bosanski Petrovac,
broj: 06-30-8-125/20”
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.09.2020

Datum objave: 15.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.