fbpx

Stručni saradnici JP Elektroprivreda BiH d.d.

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika u I (prvom) kvartalu 2021. godine u Podružnici „Elektrodistribucija“ Sarajevo, u Djelatnosti distribucije električne energije, broj: 01-03-11550/21 od 09.04.2021.godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“, Sarajevo, objavljuje: O G L A S za zapošljavanje radnika

Stručni saradnici JP Elektroprivreda BiH d.d.

Na osnovu Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika u I (prvom) kvartalu 2021. godine u Podružnici
„Elektrodistribucija“ Sarajevo, u Djelatnosti distribucije električne energije, broj: 01-03-11550/21 od
09.04.2021.godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“, Sarajevo,
objavljuje:

O G L A S
za zapošljavanje radnika

Oglašava se potreba za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u
trajanju od 6 (šest) mjeseci, na slijedećim radnim mjestima:
1.Stručni saradnik za finansijsko knjigovodstvo rang 3, u Službi za računovodstvo, 1 izvršilac, mjesto
rada Sarajevo
Kratak opis poslova radnog mjesta: Organizovanje poslova finansijskog knjigovodstva, materijalnog
knjigovodstva, knjigovodstva stalnih sredstava i operativnog računovodstvenog planiranja i analize, praćenje
svih propisa iz oblasti finansijsko računovodstvenog poslovanja, prijem i kontrola dokumentacije o
obračunatom PDV, kontrola knjigovodstvenog evidentiranja poreza na dodatu vrijednost (PDV-a),
sačinjavanje PDV prijave na kraju obračunskog perioda, kontrola ulazne i izlazne dokumentacije u službi,
sudjelovanje u izradi planova poslovanja i izvještaja o poslovanju, sudjelovanje u izradi periodičnih
obračuna i završnog računa, te u provođenju redovnog godišnjeg popisa i izradi elaborata o popisu imovine,
priprema podataka za reviziju završnog računa i ostale kontrole materijalno financijskog poslovanja,
usklađivanje knjigovodstvenih podataka sa bankama i drugim komitentima.
2. Stručni saradnik za planiranje i izvještavanje rang 3, u Službi za planiranje i izvještavanje, 1
izvršilac, mjesto rada Goražde
Kratak opis poslova radnog mjesta: Praćenje i izvještavanje realizacije Plana poslovanja u svim segmentima
poslovanja, podrška menadžmentu u strateškom upravljanju ( upravljanje financijskim rizikom, projektima,
investicijama, nabavkom, zalihama, kupcima, troškovima i financijama ), učešće u izradi budžeta na nivou
Podružnice, poslovne analize Podružnice, predlaganje planova upravljanja proizvodima, stalnim sredstvima,
zalihama, troškovima, nabavkom, financijama, kupcima, analizira provođenje planova, identifikikovanje
odstupanja i predlaganje poboljšanja,obezbjeđenje podatake za izradu analiza i planova poslovanja.
Za radna mjesta 1. i 2. kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
• da su državljani Bosne i Hercegovine
• da posjeduju VII/VSS-1, ekonomija, odnosno završen najmanje I (prvi) ciklus studiranja za
kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja
• da imaju najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme
• poznavanje rada na računaru
• da vladaju pasivnim zanjem jednog stranog jezika
Kandidati su obavezni uz potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja
i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se
prijavljuju, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova zahtjevanih Oglasom i to:
• Uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci
• Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po
Bolonjskom sistemu studiranja fakultetsku diplomu o završenom I (prvom) ciklusu studija i dodatak
diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz
o nostrifikaciji diplome
• Potvrdu/Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme
2/3
• Dokaz o poznavanju rada na računaru
• Dokaz o poznavanju stranog jezika
• Prijavu mjesta prebivališta – CIPS, ne stariju od 6 mjeseci
Kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su obavezno dostaviti diplomu
prvog ciklusa. Ne mogu služiti kao valjan dokaz univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili
ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, jer iste ne mogu dokazati
stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru i poznavanju stranog jezika, može poslužiti i dokument iz
srednje škole ili fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike i predmet
stranog jezika.
Potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, moraju biti precizna i
detaljna, odnosno iste treba da sadrže podatke o tome na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog
mjesta, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, jasno preziciran period radnog angažovanja
na radnim zadacima, tako da se na osnovu ovih dokumenata može na kojim poslovima je kandidat radio i
koliko dugo, odnosno, da posjeduje traženo radno iskustvo.
Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva su:
Radna knjižica – kojom se dokazuje samo radni staž, te ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva.
Ugovori o radu, ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, rješenja ili odluke
o zasnivanju radnog odnosa – koji dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i
kontinuitet istog. Sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa – koji dokazuju samo momenat
prestanka radnog angažmana i sl.
Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida i poginulih boraca ili imaju status ratnih vojnih
invalida ili su član porodice ratnih vojnih invalida prema propisima koji regulišu oblast boračko invalidske
zaštite, dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu. Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj
činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji imaju ili su imali status stipendiste
Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo dužni su dostaviti Ugovor o
stipendiranju. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu po
osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuju dužni
su dostaviti dokaz o toj činjenici (odgovarajuće Uvjerenje/Potvrdu).
U slučaju da se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta oglašenih ovim Oglasom, dužan je podnijeti
posebne prijave i uz svaku od prijava priložiti traženu dokumentaciju.
Sva tražena dokumentacija, koju kandidati prilažu uz prijavu, dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji,
ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi u ovjerenoj kopiji može se od kandidata
zahtijevati uvid u originalne dokumente.
Kandidati koji budu dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu
ispunjavali uslove Oglasa biće pozvani na pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budi imali najmanje 70%
tačnih odgovora na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje
usmenog ispita.
O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod
nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje
poslova radnog mjesta na koja budu izabrani.
Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave odbaciće se zaključkom.
Prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani biće pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa, a priložena
dokumentacija neće se vraćati.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave na Oglas u zatvorenoj koverti dostaviti putem pošte ili lično na adresu:
3/3
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“, Sarajevo, Zmaja od Bosne br.49, Sarajevo, sa naznakom „Prijava na Oglas“ (lično podnijete prijave na protokol se zaprimaju radnim danom ponedjeljak-petak u periodu od 07:30-16:00 sati).

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 23.04.2021

Datum objave: 15.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.