fbpx

Stručni saradnici Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Stručni saradnici Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo,
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo

06-1247

Radna mjesta:
01.Stručni saradnik za pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za školovanje, stipendiranje i zapošljavanje – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: Vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: vođenje upravnog
postupka i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu u skladu sa djelatnostima i osnovnim
zadacima Sektora; daje pravna mišljenja i tumačenja iz djelatnosti sektora; učestvuje u pripremi
tenderske dokumentacije za potrebe sektora; pruža pravnu pomoć korisnicima boračko – invalidske
zaštite; obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi ministar i pomoćnik ministra; za svoj rad
odgovara pomoćniku ministra;
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta
Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja
kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO:9001.
02.Opis poslova: Vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje i učestvovanje
u realizaciji prioriteta zapošljavanja članova porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida
i demobilisanih boraca; obavlja poslove u vezi školovanja i prioriteta upisa u škole i fakultete, te s
tim u vezi sarađuje sa nadležnim organima i institucijama; zaprima i obrađuje zahtjeve u vezi
profesionalne rehabilitacije, prekvalifikacije, dokvalifikacije, edukacije i radnog osposobljavanja
pripadnika boračke populacije, donosi prijedloge rješenja; neposredno nadzire ostvarivanje prava
na stipendiranje djece šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca i vrši
obradu predmeta po prigovorima na iste; prati ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje za
vrijeme nezaposlenosti; ostvaruje saradnju sa fondovima, službama za boračko – invalidsku zaštitu,
udruženjima boraca – branitelja i drugim organima i institucijama; učestvuje u izradi izvještaja,
analiza, programa i planova rada iz svog djelokruga rada; prati propise iz oblasti zapošljavanja i
školovanja i ostvaruje njihovu primjenu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora koje mu
odredi ministar i pomoćnik ministra; za svoj rad odgovara pomoćniku ministra;
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta
Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja
kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO:9001.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01.
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, pravne ili upravne struke
– jedna godina radnog staža u struci
Poziciju 02.
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, pravne ili upravne struke ili završen Fakultet političkih nauka – odsjek odbrana i
sigurnost
– jedna godina radnog staža u struci
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo “
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 26.11.2019

Datum objave: 15.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.