fbpx

Stručni saradnici Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalni zavod za poljoprivredu

Stručni saradnici Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog zavoda za poljoprivredu, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom zavodu za poljoprivredu

Radna mjesta:

01. Stručni saradnik za kontrolu kvaliteta sjemena – 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za mikrobiološka ispitivanja – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast kontrole kvaliteta sjemena i izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.); vrši praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti kontrole kvaliteta sjemena i izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala; vrši analize kontrole kvaliteta sjemena, učestvuje u verifikaciji ispitnih metoda, priprema standardno operatvne procedure iz oblasti kontrole kvaliteta sjemena; vrši i ostale poslove koje odredi šef Odsjeka za kontrolu sjemena, dijagnostiku štetnih organizama i prisustva GMO-a. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM

02. Opis poslova: vrši stručnu obradu sistematskih rješenja od značaja za oblast mikrobioloških ispitivanja hrane, stočne hrane i svježeg sirovog mlijeka, vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije,(tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.), učestvuje u praćenju i istraživanju promjena i pojava u oblasti rutinsko ispitivanja higijenske ispravnosti hrane – mikrobiološka ispitivanja, stočne hrane i svježeg sirovog mlijeka i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama, učestvuje u prikupljanju, sređivanju, evidentiranju, kontroli, mjerenju, osmatranju i obradi podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanju odgovarajućih dokumentacionih materijala; vrši održavanje opreme, interne provjere i kalibracije uređaja; vrši pripremu radnih otopina, primjenu dobre laboratorijske prakse po principu „što nije zapisano nije ni urađeno” te primjenu mjera zaštite na radu; vrši i ostale poslove koje odredi šef odsjeka za kontrolu životnih namirnica. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da je stariji od 18 godina;

– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

– da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za:

Poziciju 01.

– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – poljoprivredni fakultet – odsjek ratarstvo, biljna proizvodnja, opći ili voćarsko – vinogradarski smjer, prirodno – matematički fakultet – odsjek za biologiju (smjer genetika, biohemija i fiziologija)

– 1 (jedna) godina radnog staža

– poznavanje rada na računaru

– poznavanje engleskog jezika

– položen vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“)

Poziciju 02:

– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja prirodno – matematički fakultet – odsjek za biologiju, mikrobiologiju, veterinarski fakultet, poljoprivredno – prehrambeni fakultet, pedagoški fakultet smjer biologije i hemije

– 1 (jedna) godina radnog staža

– poznavanje rada na računaru

– poznavanje engleskog jezika

– položen vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“)

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

3) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Ul. Kulovića br.7

71000 Sarajevo

sa naznakom

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom zavodu za poljoprivredu sa pozivom na br: 10-30-8-160/20”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 18.06.2020

Datum objave: 04.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.