fbpx

Stručni saradnici Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu Odluke Direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos zaposlenika broj: 02-33-118- 1/21 od 30.03.2021. godine objavljuje se JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos zaposlenika

Stručni saradnici Sarajevo

Na osnovu Odluke Direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos zaposlenika broj: 02-33-118- 1/21 od 30.03.2021. godine objavljuje se

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos zaposlenika

1. OSNOVNI PODACI O POZICIJI

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) objavljuje javni oglas za radnim angažmanom u punom radnom vremenu od 40 sati, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca na poslovima radnog mjesta u sjedištu AKAZ-a:

1) Stručni saradnik za poslove podrške procesima standardizacije i vanjske ocjene pri Sektoru za poslove standardizacije, vanjske ocjene i edukacije – 1 izvršilac

2) Stručni saradnik za poslove informisanja i marketinga pri Sektoru za pravne, ekonomske i poslove informisanja, saradnje i projektnih aktivnosti – 1 izvršilac

2. KRATAK OPIS POZICIJE

1) Stručni saradnik za poslove podrške procesima standardizacije i vanjske ocjene prikuplja i klasificira međunarodne i domaće izvore za razvoj, adaptaciju i reviziju certifikacijskih i akreditacijskih standarda; pregleda prijave i dostavljenu dokumentaciju i izrađuje ugovore za zdravstvene ustanove i privatne prakse koje ulaze u proces certifikacije/akreditacije; pomaže u dostavljanju dokumentacije timu vanjskih ocjenjivača u planiranim rokovima i pregled iste po dostavljenom izvještaju ocjenjivača; priprema i pomaže u dostavljanju i arhiviranje izjava o nepostojanju sukoba interesa i čuvanju tajnosti podataka od strane članova ocjenjivačkog tima; održavanje kontakta sa glavnim ocjenjivačem i zajedno s njim rješavanje eventualnih problema u vezi sa vanjskom ocjenom; organizovanje vanjskog ocjenjivanja zdravstvene ustanove; staranje o poštivanju svih rokova za finalni izvještaj nakon vanjske ocjene; staranje o redovnim i vanrednim vanjskim pregledima zdravstvenih ustanova i provođenju predloženih korektivnih mjera; priprema materijala za sjednice odbora i drugih tijela za certifikaciju/akreditaciju i po potrebi prisustvovanje i učestvovanje sjednicama; razmatranje prigovora zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u postupku vanjske ocjene i certifikacije/akreditacije i izrada odgovora; priprema dopisa za zdravstvene ustanove i privatne prakse u procesu vanjske ocjene.

2) Stručni saradnik za poslove informisanja i marketinga obnaša funkciju saradnika za informisanje u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama i obavlja poslove: izrada tekstova vijesti, članaka i drugih materijala o radu AKAZ-a; prethodna obrada tekstova u pripremi objavljivanja na zvaničnoj stranici AKAZ-a, u drugim sredstvima informiranja, te u elektronskim komunikacijskim prostorima i platformama, odnosno društvenim medijima; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke iz određenih oblasti neophodne za izradu informacija namijenjenih javnosti o radu AKAZ-a, stanju u području kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu Federacije BiH; učestvuje u izradi akata koji reguliraju odnos AKAZ-a prema javnosti; priprema i distribuira informativne i promotivne materijale AKAZ-a; izrađuje eseje i namjenske propagandne tekstove o pitanjima i temama koji se smatraju od važnosti za promoviranje rada AKAZ-a i popularizaciju problematika čije rjesavanja spada u domen rada AKAZa-a; aktivno učestvovuje u organizaciji zbivanja, seminara, simpozijuma, manifestacija, i drugih skupova i/ili prigodnih okupljanja zdravstvenih radnika i saradnika koje organizuje AKAZ.

3. OPĆI i POSEBNI USLOVI

Kandidat za poziciju 1) i 2) treba ispunjavati opći uslov da je stariji od 18 godina, i posebne uslove:

– državljanstvo Bosne i Hercegovine;

– završen fakultet društvenog usmjerenja (VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa minimalno 180 ECTS bodova);

– 1 godina radnog iskustva, na istim ili sličnim poslovima, nakon sticanja stručne spreme;

– 1 godina radnog iskustva ili edukacija na poslovima u oblasti poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, odnosno na poslovima zdravstva.

4. POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu sa biografijom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općeg i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci:

– izvod iz matične knjige rođenih;

– izvod iz matične knjige državljana;

– fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);

– potvrdu/uvjerenje nadležne institucije o radnom iskustvu, na istim ili sličnim poslovima, odnosno na poslovima u oblasti poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, odnosno na poslovima zdravstva od najmanje jedne (1) godine;

– certifikat nadležne institucije o završenoj edukaciji na poslovima u oblasti poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, odnosno na poslovima zdravstva.

5. PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Prijave u zatvorenoj koverti sa svim traženim dokumentima dostaviti putem pošte preporučeno, sa naznakom: «Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos zaposlenika» (ne otvarati) na adresu:

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji B i H

Komisija za prijem u radni odnos zaposlenika

71210 Ilidža, Sarajevo

Ul. Dr. Mustafe Pintola br. 1

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

6. OSTALE ODREDBE

Javni oglas će biti objavljen na web-stranici AKAZ-a, u dnevnim novinama „Večernji list“ i dostavljen javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca. Dokumentacija će se vratiti kandidatima koji su aplicirali na javni oglas, na njihov zahtjev.

Kandidati koji na osnovu dostavljene dokumentacije ne uđu u uži izbor bit će obaviješteni u roku od 10 dana o tome. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti razgovor i provesti pismeni ispit iz oblasti u oblasti poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu. AKAZ će obavijestiti kandidate najmanje 5 dana prije o vremenu i mjestu održavanja održavanja razgovora i ispita, pismeno na adresu ili na e-mail navedene u prijavi. Na osnovu procjene kandidata kroz obavljeni razgovor i ispit, Komisija za izbor utvrđuje prijedlog liste uspješnih kandidata koji ispunjavaju kriterije za prijem u radni odnos.

U roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata, svi kandidati će pismenim putem biti obavješteni o odluci o odabiru kandidata, a kandidat koji je nezadovoljan odlukom o odabiru, može u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti izjaviti prigovor Upravnom odboru AKAZ-a.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 01.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.