Stručni saradnici Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Općina Novi Grad Sarajevo

Stručni saradnici Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjeva Općine Novi
Grad Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Grad Sarajevo

Radna mjesta:
01.Stručni saradnik za planiranje i praćenje realizacije projekata
– 1(jedan)izvršilac
02.Stručni saradnik za planiranje i praćenje realizacije zajedničkih troškova
– 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: učestvuje u prikupljanju, sređivanju, evidentiranju i kontroli obrade
podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i izrađuje odgovarajuće materijale iz
oblasti planiranja i praćenja realizacije projekata planiranih budžetom Općine; učestvuje
u izradi nacrta i prijedloga budžeta Općine kao i Dokumenata okvirnog budžeta (DOB-a)
za segment kapitalnih i tekućih transfera; učestvuje u izradi godišnjeg, kvartalnog i
mjesečnog operativnog budžeta; redovito prati zakone i propise, a i stara se o njihovoj
dosljednoj primjeni; prati realizaciju projekata tekućih transfera u skladu sa operativnim
budžetima i budžetom tekuće godine; prati realizaciju projekata kapitalnih transfera u
skladu sa operativnim budžetom i budžetom tekuće godine; učestvuje u izradi
godišnjeg, kvartalnog i mjesečnog izvještaja o izvršenju budžeta; prati realizaciju
projekata iz namjenskih sredstava; podnosi zahtjeve za finansiranjem projekata iz
transfera drugih nivoa vlasti, te dostavlja izvještaje o realizaciji sufinansijerima; izrađuje
izvještaje, analize i informacije i druge stručne i analitičke materijale vezane za status,
fazu realizacije, te utrošak sredstava po projektima; vrši finansijsko praćenje izvršenja
projekata tekućih transfera i kapitalnih transfera kroz sistem trezorskog poslovanja; vodi
evidenciju o izdatim bankovnim garancijama i mjenicama u korist Općine, kao i prati
rokove valjanosti istih; učestvuje u izradi Izjave o fiskalnoj odgovornosti za realizaciju
onih zadataka/pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Odsjeka;
obavlja poslove u sistemu trezora sa dodjeljenim ovlaštenjima u korištenju aplikacija;
odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; obavlja i druge
poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka, izvještaj o
svom radu podnosi Šefu odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku
općinskog načelnika;
Posebni uvjeti:
06 / 1162
– VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – Fakultet ekonomske
struke,
– radni staž na poslovima struke najmanje 1 godina,
– poznavanje rada na računaru.
02.Opis poslova: učestvuje u prikupljanju, sređivanju, evidentiranju i kontroli obrade
podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i izrađuje odgovarajuće materijale iz
oblasti planiranja i praćenja realizacije zajedničkih troškova planiranih budžetom
Općine; učestvuje u izradi godišnjeg, kvartalnog i mjesečnog operativnog budžeta za
segment zajedničkih roškova; redovito prati zakone i propise i stara se o njihovoj
dosljednoj primjeni; prati realizaciju zajedničkih troškova u skladu sa operativnim
budžetom i budžetom tekuće godine; učestvuje u izradi godišnjeg, kvartalnog i
mjesečnog izvještaja o izvršenju budžeta; prati realizaciju Ugovora i blagovremeno
obavještava nadležne općinske službe o potrebi pokretanja procedura nabavki i izrade
novih ugovora; izrađuje izvještaje, analize i informacije i druge stručne i analitičke
materijale utvrđene projektima; učestvuje u izradi Izjave o fiskalnoj odgovornosti za
realizaciju onih zadataka/pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti
Odjeka; priprema tehničku dokumentaciju za sve vrste nabavke iz nadležnosti službe;
obavlja poslove u sistemu trezora sa dodjeljenim ovlaštenjima u korištenju aplikacija;
finansijsko praćenje izvršenja kroz sistem trezorskog poslovanja; odgovoran je za
zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po
nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka, izvještaj o svom radu
podnosi Šefu odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog
načelnika;
Posebi uvjeti:
– VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja – Fakultet ekonomske
struke
– radni staž na poslovima struke najmanje 1 godina,
– poznavanje rada na računaru.
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju
ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog,
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom
kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za
njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to
radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
a) Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa, (original ili ovjerena kopija),
na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
c) Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu,
dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe
nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon
objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni i intervju) Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, neovisno od toga kada su
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu na postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa traženim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama FBiH“, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI
KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad
Sarajevo “
V D DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/03_mart/06_1162_opcina_novi_grad_sarajevo.pdf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 15.04.2019

Datum objave: 03.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.