fbpx

Stručni saradnik – administrator baze podataka Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Univerzitet u Banjoj Luci

Stručni saradnik – administrator baze podataka Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka  
Raspisuje:

К O N К U R S
za prijem radnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

1. Stručni saradnik – administrator baze podataka – 1 izvršilac
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa mogućnošću produženja.

I OPIS POSLOVA:
poslovi administracije sistema za upravljanje bazom podataka (SUBP),
instalacija i ažuriranje novih verzija SUBP,
podešavanje parametara baze,
otvaranje naloga i administracija prava pristupa i ažuriranja podataka,
razrada i izvršavanje procedura oporavka baze u slučaju havarija,
saradnja sa ostalim radnicima i drugi zadaci u skladu sa planovima rada i zadacima dobijenim od rukovodioca Centra.

II MJESTO RADA: Univerzitetski računarski centar Univerziteta u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od osamnaest (18) godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV POSEBNI USLOVI:
-diplomirani inženjer elektrotehnike – računarstvo i informatika, diplomirani inženjer informatike ili diplomirani informatičar, visoka stručna sprema;
-jedna godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
-Diplomu ili uvjerenje o stečenom zvanju;
-Dodatak diplomi ili uvjerenje o položenim ispitima;
-Uvjerenje o radnom iskustvu;
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku PRIJAVA NA КONКURS, dostaviti na sljedeću adresu:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 25.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.