fbpx

Stručni saradnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci

Stručni saradnik Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
OКRUŽNO JAVNO TUŽILŠTVO BANJA LUКA

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 69/16) i člana 8. alineja 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 86/12), glavni okružni javni tužilac objavljuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA
1. Stručni saradnik………….broj izvršilaca 1 ( jedan ) – radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

II – OPIS POSLOVA

Stručni saradnik pomaže tužiocu u njegovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima tužioca i druge stručne poslove.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 ( osamnaest ) godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosudnoj instituciji,
5. da nije otpušten iz pravosudne institucije ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivalja konkursa.

IV – POSEBNI USLOVI

2. 2 VSS pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i sa najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima;

V – POTREBNI DOКUMENTI

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba, u dijelu “konkursi za upražnjene pozicije”, a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, Ul. Vladike Platona bb.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u sličaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-Lične karte ili pasoša
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
-Diplomu o završenom pravnom fakultetu
-Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
-Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu;

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidati dužni su u roku 7 (sedam) dana od dana prijema odluke i obavještenja o izboru dostaviti orginalne ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci sledećih dokumenata:
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu,
– uvjerenje o opštoj zdravsrvenoj sposobnosti

VI – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I ROК ZA PRIJAVU NA КONКURS
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci, ul. Vladike Platona bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom: “Prijava na konkurs” ili elektronskom prijavom putem web sajta Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka sa tačnom naznakom radnog mjsta za koje se podnosi prijava. Кandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je u roku od 7 ( sedam ) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše ( lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć ), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju.
O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, najdalje u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’’ i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/strucni_saradnik-_okruzno_javno_tuzilastvo_u_banja_luci/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.06.2019

Datum objave: 05.06.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.