fbpx

Stručni saradnik, Daktilograf Sokolac

Na osnovu člana 68.,člana 70. i člana 76. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 2. Pravilnika o o utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske (Sl. glasnik RS broj 84/06) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Sokocu , Osnovni sud u Sokocu , raspisuje K O N K U R S Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Stručni saradnik, Daktilograf Sokolac

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U SOKOCU

Na osnovu člana 68.,člana 70. i člana 76. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 2. Pravilnika o o utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske (Sl. glasnik RS broj 84/06) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Sokocu , Osnovni sud u Sokocu , raspisuje

K O N K U R S
Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Stručni saradnik——-1 (jedan) izvršilac
Uslovi:
-Školska sprema: završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme i položen pravosudni ispit.

2. Daktilograf—————1 (jedan) izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi:
-Školska sprema: završena srednja birotehnička škola III ili IV stepen ili druga srednja škola, a izuzetno osnovna škola sa daktilografskim kursom, te završen najmanje II stepen kursa za računare.
Napomena:
-U slučaju ispunjenosti istih ili sličnih uslova iz konkursne procedure, prednost će imati kandidati koji poznaju rad na računaru u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS).

Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 1:
-prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata
-diploma o završenom fakultetu (original ili ovjerena fotokopija)
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
-uvjerenje fakulteta sa prosjekom ocjena tokom studiranja

Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 2:
-prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata
-diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)
-izvod iz matične knjige rođenih
-uvjerenje o državljanstvu
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
-dokaz o radnom iskustvu u struci sa naznakom poslova na kojima je stečeno radno iskustvo
-dokaz o završenom kursu za rad na računaru

Prijavu sa neophodnom konkursnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima po okončanju konkursne procedure.
Sve prijave podnose se na pisarnici suda ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Sokocu, Ul. Cara Lazara bb, 71350 Sokolac sa naznakom „Prijava na konkurs“ uz navođenje radnog mjesta na koje se konkuriše.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana javnog objavljivanja i biće objavljen posredstvom JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u sredstvima javnog informisanja .

Napomena:
Neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, te će se kao takve uz obavještenje vratiti kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 29.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.