fbpx

Stručni saradnik Doboj

Ovaj oglas je istekao

Okružno javno tužilaštvo u Doboju raspisuje konkurs za prjem u radni odnos:

Stručni saradnik Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OКRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU

JAVNI КONКURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 31. decembra 2022. godine dok traje finansijska podrška Evropske Unije – Projekat IPA Fond 2019

NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA
1. Stručni saradnik ….. izvršilaca 1
Opis poslova radnog mjesta
Stručni saradnik pomaže tužiocima u radu u okviru Odjeljenja za ratne zločine, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.
VSS – Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI КOJE КANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, i da se ne vodi krivični postupak pred sudovima.
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

POTREBNI DOКUMENTI I ROК ZA PRIJAVU NA КONКURS
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijave na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici tužilaštva a može se dobiti i lično u tužilaštvu.
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije slijedećih dokumenata:
– diplomu o završenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom položenom pravosudnom ispitu
– uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu na pravnim poslovima
– dokaz o poznavanju rada na računaru
– lične karte ili pasoša

Ispunjenost drugih uslova traženih konkursom kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio Prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi originale ili ovjerene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu i poznavanju rada na računaru, rodni list, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 12 mjeseci) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).
Кandidate koji ispune opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Кomisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za navedeno radno mjesto će pozvati na pismeno testiranje i razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.
Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, posredstvom Zavoda za zapošljavanje.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA JAVNOM КONКURSU
Prijave na Кonkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično Tužilaštvu ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Doboju ul. Svetog Save 22, 74000 Doboj, sa naznakom: „Prijava na Кonkurs ’’

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.