Stručni saradnik Doboj

Ovaj oglas je istekao

Okružno javno tužilaštvo u Doboju

Stručni saradnik Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
Stručni saradnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u skladu sa Zakonom.

Opis poslova radnog mjesta:
Stručni saradnik pomaže tužiocu u radu: pronalazi propise potrebne za rad, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, te obavlja samostalno ili pod nadzorom ili uputstvima tužioca i druge stručne poslove.

Opšti uslovi za kandidate:
– da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi za kandidate:
– VSS Pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i sa najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Кao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati uz prijavu na Oglas treba da prilože ovjerene kopije slijedećih dokumenata: biografija (CV), diploma o završenom Pravnom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, potvrda o radnom iskustvu, rodni list, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), ovjerena izjava da nije osuđivan za krivično djelo na kaznu zatvora i otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere.
Izabrani kandidat je dužan da u roku od 7 dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostavi dokaze o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Кandidate koji ispune sve opšte i posebne uslove Oglasa, Кomisija za izbor kandidata će pozvati na razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem kontakt telefona koji su dužni navesti u prijavi na oglas.

Oglas će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu Glas Srpske, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave Oglasa.

Prijave za učešće na konkursu podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na javni konkurs za stručnog saradnika, neposrednom predajom u prijemnu kancelariju Tužilaštva, ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Doboju, ul. Svetog Save br. 22. Doboj 74000.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/strucni_saradnik_-_okruzno_javno_tuzilastvo_u_doboju1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.12.2018

Datum objave: 05.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.