fbpx

Stručni saradnik Gradačac

Ovaj oglas je istekao

Grad Gradačac

Stručni saradnik Gradačac

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Grada Gradačac,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Gradačac

4 / 539

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za računovodstvo u Odsjeku za trezor i finansije Gradske
službe za privredu, budžet i finansije – 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za boračko invalidsku zaštitu u Gradskoj službi za
društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac.
01. Opis poslova: vodi budžetske evidencije-kontira putem naloga za knjiženje prihoda
i rashoda; vrši zaključivanje kartica; izrađuje periodični i godišnji obračun na propisanim
obrascima i dostavlja iste nadležnim institucijama; vrši kontrolu budžetskih politika; vrši
ispravke knjiženja po utvrđenim nepravilnostima; usklađuje obaveze i potraživanja;
izrađuje računovodstvene procedure i politike; priprema prijedloge za izmjenu kontnog
plana i budžetske klasifikacije; predlaže aktivnosti kojima se osigurava finansijska i
računovodstvena kontrola nad poslovnim promjenama u jedinstvenom sistemu
finansijskog upravljanja; vodi i ažurira registar budžetskih korisnika; vrši i druge poslove
u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Grada koje odredi Šef Odsjeka i
Pomoćnik gradonačelnika.
02. Opis poslova: priprema informacije iz oblasti boračko-invalidske zaštite za potrebe
Šefa Odsjeka i Pomoćnika gradonačelnika; učestvuje u realizaciji manifestacija kojim se
obilježavaju značajni datumi na području Grada Gradačac; u saradnji sa boračkim
udruženjima vodi projekte izgradnje, sanacije i održavanja spomen-obilježja; vrši
obračun naknada korisnicama boračko invalidske zaštite; prati obračun i isplatu za
svakog korisnika i o svim promjenama upoznaje referenta za upravni postupak;
sprovodi administrativne zabrane i sudska rješenja korisnika boračko invalidske zaštite;
učestvuje u pripremi prijedloga službe za plan javnih nabavki za tekuću godinu; za
potrebe Službe vodi sve evidencije iz oblasti zajedničkih poslova ( evidenciju auta, robe,
goriva, ogreva, i dr); obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika
gradonačelnika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
– položen ispit za certificiranog računovođu.
Za poziciju 02:
– VSS – VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – društvene struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Gradačac
sa pozivom na broj: 4/539”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 23.09.2019

Datum objave: 11.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.