fbpx

Stručni saradnik – matičar Rogatica

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Rogatica

Stručni saradnik - matičar Rogatica

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 15. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Rogatica (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, br. 3/17, 6/17, 10/17, 12/17,
11/18, 6/19, 7/19, 9/19 i 10/20), načelnik opštine Rogatica raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinsku upravu Rogatica

I – Načelnik opštine Rogatica raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu Rogatica:
1. stručni saradnik – matičar ………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
II – Opis poslova
1. Stručni saradnik – matičar
Vodi sve evidencije u Opštinskoj upravi Rogatica koje se prema zakonu
ili drugim propisima vode, izdaje uvjerenja na osnovu navedenih evidencija,
sastavlja smrtovnice i dostavlja nadležnim organima, popunjava statističke
obrasce i izvještaje o podacima iz evidencija, stara se o ažuriranju matičnih evidencija, priprema i obavlja matične evidencije, priprema i obavlja
vjenčanja, provjerava podatke za MUP i druge institucije, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje posla, obavlja i druge poslove koji
mu se stave u zadatak, za svoj rad odgovara načelniku opštine i načelniku
Odjeljenja za opštu upravu i istom podnosi izvještaj o radu.
III – Status
Stručni saradnik – matičar ima status službenika u Opštinskoj upravi.
IV – Opšti uslovi
Opšti uslovi za sve kandidate su:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnosti koje
su nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, kako je propisano Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave,
7. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
V – Posebni uslovi:
– SSS u četvorogodišnjem trajanju, pravnog ili ekonomskog smjera ili
gimnazija opšteg, odnosno društvenog smjera,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u organima uprave,
– položen poseban stručni ispit za matičare i
– poznavanje rada na računaru.
Izuzetno, lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema
položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos na radno
mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja.
VI – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva
uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštine Rogatica, a može
se preuzeti i u Centru za pružanje usluga građanima – šalter-sala. Tačnost
podatak navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje potpisom.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu
dostaviti foto-kopije:
1. svjedočanstva o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,
2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za matičare,
4. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akti iz kojeg se vidi sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je
stečeno radno iskustvo) i
5. dokaz o poznavanju rada na računaru.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1. nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
2. nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
3. nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koje su nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, kako je propisano Zakonom
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i
4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
sastavni su dio prijave na Javni konkurs.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje
o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave:
1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
2. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
3. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koje su nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, kako je propisano Zakonom o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i
4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u ostavljenom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih
bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne
novine”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje
prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa konkursna
Komisija obaviće usmeni intervju, koji podrazumijeva usmeni razgovor sa
kandidatom. O vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će
biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično u Centar za pružanje usluga građanima – šalter-sala ili poštom na adresu: Opština Rogatica, Srpske sloge br. 81,
Rogatica, sa naznakom: Komisiji za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu Rogatica.
Podnesena dokumenta uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćena
kandidatima.
Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti Oliveri
Perović, stručnom savjetniku za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, na kontakt telefon broj: 058/415-404.
Broj: 01-120-10/20
12.10.2020. godine Načelnik opštine,
Rogatica Milorad Jagodić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 105

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 22.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.