fbpx

Stručni saradnik – matičar u terenskim mjesnim kancelarijama Srbac

Ovaj oglas je istekao

Opština Srbac

Stručni saradnik - matičar u terenskim mjesnim kancelarijama Srbac

Na osnovu čl. 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Srbac (“Službeni glasnik opštine
Srbac”, br. 1/17, 4/17, 6/17, 7/17, 8/17, 10/17, 1/18, 7/18, 5/19, 11/19, 12/19
i 1/20) i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Srbac r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Srbac

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:
– stručni saradnik – matičar u terenskim mjesnim kancelarijama – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Srbac.
III – Status: službenik.
Službenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa odredbama
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
V – Posebni uslovi:
– srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, položen ispit za matičara,
nepostojanje sigurnosnih smetnji za obavljanje poslova matičara i poznavanje rada na računaru.
VI – Nespojivost
Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima
u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– biografi ju, foto-kopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, fotokopiju uvjerenja o položenom ispitu za matičara, ispravu kojom se dokazuje
da ne postoje sigurnosne smetnje za obavljanje poslova matičara, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog
se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu, foto-kopiju
izvoda iz matične knjige rođenih i dokaz o poznavanju rada na računaru.
Izjave da kandidat: 1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne
zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH, 2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u
opštinskoj upravi, 3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske
mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i 4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47.
Zakona – sastavni su dio prijave na Javni konkurs.
VIII – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija
za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj
upravi obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o
opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije
lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat
konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene
izjave iz tačke VII Konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Prvorangirani kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu
dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije nije obavezan po prijemu obavještenja od Komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju.
IX – Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana
od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa.
X – Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom
obrascu Prijava na javni konkurs, koji se može preuzeti u šalter-sali Opštine
Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koji
se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i
nepotpune prijave neće biti razmatrane. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na Javni konkurs kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na Javni
konkurs sa dokazima dostavlja se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac,
Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog
mjesta, 78 420 Srbac, Trg boraca broj 1.
Kontakt osoba: Gordana Zeljković, telefon: 051/740-152, lokal 223.
Broj: 02-022-8/20
3.2.2020. godine Srbac

Načelnik opštine,
Mlađan Dragosavljević, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 10.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.