fbpx

Stručni saradnik – pedagog Gradiška

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 113. i člana 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17 ,31/18,84/19,35/20 i 63/20) direktor ustanove raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

Stručni saradnik - pedagog Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
JU Osnovna škola „Kozarska djeca“
Srpski bedem 95/17
78400 Gradiška
Broj: 151/21

Na osnovu člana 113. i člana 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17 ,31/18,84/19,35/20 i 63/20) direktor ustanove raspisuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta
1. Stručni saradnik-pedagog -1 izvršilac,sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, 95 % od punog radnog vremena.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1.Da je državljanin RS i B i H
2.Da je stariji od 18 godina
3.Da je radno sposoban
4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,trgovine ljudima.
Posebni uslovi :
Stručni saradnik-pedagog- Završen prvi ciklus studijskog programa i ostvarenih
najmanje 240 ECTS bodova u trajanju od najmanje četiri godine i stručno zvanje diplomirani pedagog, odnosno visoka stručna sprema i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Smatraće se da ispunjavaju uslov i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci i nemaju položen stručni ispit.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs ,pored adrese i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (koje neće biti vraćane)sljedećih dokumenata:
1. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
2. Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja ili ovjerena kopija važeće lične karte;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci i koje dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan (opšti uslovi ,tačka 4.) i uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ,pribaviće škola za kandidata koji bude izabran putem javnog konkursa,a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa;
5. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
6. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
9. Uvjerenje ili potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,za lica koja se nalaze na toj evidenciji(računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom);
10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke
o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na test ili intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole dana 18.6.2021. u 13.00 časova.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljeni u utorak 22.6.2021. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama škole.Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju , a ako ne pristupe istom u zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2021

Datum objave: 09.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.