fbpx

Stručni saradnik pripremnog postupka u vijeću za upravne sporove u Sekretarijatu Upravnog odjeljenja Suda BiH

Ovaj oglas je istekao

Sud Bosne i Hercegovine raspisuje se JAVNI OGLAS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

Stručni saradnik pripremnog postupka u vijeću za upravne sporove u Sekretarijatu Upravnog odjeljenja Suda BiH

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka g) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/09, 74/09 i 97/09), člana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 82/05, 60/1, 25/17 i 38/20), člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema zaposlenika broj Su: 03-8964/20 od 26.11.2020. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

u Sudu Bosne i Hercegovine

  1. Stručni saradnik pripremnog postupka u vijeću za upravne sporove u Sekretarijatu Upravnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova: obavlja poslove pripreme po tužbama, evidentira sudsku praksu u upravnim sporovima i po potrebi referiše sudijama i pravnimm savjetnicima, vrši ocjenu urednosti podneska i potpunosti predmeta za postupanje i u vezi s tim uzima potrebne izjave od stranaka, stara se o otklanjanju eventualnih nedostataka u predmetima i podnescima upućenim Sudu i kompletiranju spisa, raspoređuje podneske stranaka koji se odnose na upravne predmete i stara se o zahtjevima stranaka koji proizilaze iz istih, a sve uz konsultaciju predsjednika vijeća, vrši i druge poslove koje odredi predsjednik Suda, predsjednik vijeća za upravne sporove i generalni sekretar.

Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); položen stručni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Broj izvršilaca: 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Uz prijavu na javni oglas, koja sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  • Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovanu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
  • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit, uz obavezu polaganja ispita nakon zasnivanja radnog odnosa, u Zakonom predviđenom roku);
  • Potvrdu o radnom iskustvu;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci;
  • Izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Napomene za sve kandidate:

  • Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH.
  • Na web stranici Suda Bosne i Hercegovine /www.sudbih.gov.ba/, na mjestu namijenjenom za objavu konkursa, nalaze se smjernice za kandidate, u vezi potrebne dokumentacije, a koji se prijavljuju na oglase pred ovim Sudom.
  • Kandidati nisu dužni dostavljati dokumentaciju o poznavanju rada na računaru, kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima, a koji uslovi će biti provjereni kroz konkursnu proceduru, te kroz probni rad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijem zaposlenika će se obaviti uz obavezno provođenje prethodne provjere znanja kandidata.

Po završetku izborne procedure, odabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, kao i uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina.

Prijave na javni oglas podnose se na adresu:

Sud Bosne i Hercegovine

Ulica Kraljice Jelene br. 88

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta broj…“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.12.2020

Datum objave: 27.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.