fbpx

Stručni saradnik – programer, Stručni saradnik- projektant Sarajevo

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19),Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine F BiH“ br.54/19), Odluke o postupku prijema u radni odnos broj: U.D.-01-3.1.-503-1/20 od 10.01.2020.godine, člana 14.Pravilnika o radu "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: U.D.-01-04- 807-2/21 od 15.01.2021.godine i broj: U.D.-01-3.2.-18737-1/18 od 13.12.2018.godine „ JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo , raspisuje J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos

Stručni saradnik - programer, Stručni saradnik- projektant Sarajevo

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19),Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine F BiH“ br.54/19), Odluke o postupku prijema u radni odnos broj: U.D.-01-3.1.-503-1/20 od 10.01.2020.godine, člana 14.Pravilnika o radu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: U.D.-01-04- 807-2/21 od 15.01.2021.godine i broj: U.D.-01-3.2.-18737-1/18 od 13.12.2018.godine „ JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo , raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos

GENERALNA DIREKCIJA
SEKTOR ZA RAZVOJ I INFORMACIONI SISTEM
Služba za informacioni sistem
Odjeljenje za implementaciju i održavanje novih servisa
1. Stručni saradnik- projektant – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Odjeljenje za aplikativni softver
2. Stručni saradnik – programer – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1. Stručni saradnik-projektant:
Analizira korisničke zahtjeve u cilju definisanja i projektovanja operativnih procedura i
terminiranja operacija. Vrši poslove projektovanja i analize uključujući razvoj novih
procedura kod aplikativnih rješenja. Definiše procedure pri instaliranju, implementaciji i
održavanju client-server aplikacija i Internet/Intranet aplikacija. U izvedbenom projektu
propisuje zavisnost aplikacija i odgovarajućih baza podataka. Primjenjuje politike i
procedure iz oblasti informacionih tehnologija. Primjenjuje nove verzije razvojnih
projektantskih alata u cilju poboljšanja kvaliteta aplikativnih rješenja. Svoj rad dokumentuje
po pravilima izrade tehničke dokumentacije. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i
druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.
Uz prijavu na radno mjesto pod rednim brojem 1.Stručni saradnik – projektant kandidati
su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)
4. Elektrotehnički fakultet –Odsjek za računarstvo i informatiku ili PMF Odsjek za
matematiku i informatiku ili Fakultet za saobraćaji komunikacije –kompjuterske i
informacijske tehnologije ili Ekonomski fakultet – informacione tehnologije Ili drugi
tehnički fakultet –odsjek informatika
5. 1 (jedna ) godina radnog iskustva na poslovima analize i projektovanja softverskih
rješenja sa VSS
6. poznavanje engleskog jezika
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2. Stručni saradnik –programer
Analizira operativne instrukcije i korisničke zahtjeve u cilju realizacije modula aplikativnih
rješenja. Vrši poslove programiranja i analize uključujući razvoj, instalaciju i održavanje i
testiranje aplikativnih programa. Analizira izvještaje i kontroliše logove kod akvizicije i
transformacije podataka u skladu sa propisanim procedurama. Definiše programsko
rješenje u skladu sa funkcionalnim zahtjevom u client-server i Internet/Intranet aplikacijama.
Analizira i odstranjuje logove grešaka kod funkcioniranja aplikacija. Priprema korisničke
priručnike za aplikacije. U testnom periodu prati i verificira kvalitet podataka i rješava
eventualne probleme. Primjenjuje nove verzije razvojnih progamenskih alata u cilju
poboljšanja kvaliteta aplikativnih rješenja. Primjenjuje politike i procedure iz oblasti
informacionih tehnologija. Svoj rad dokumentuje po pravilima izrade tehničke
dokumentacije. Učestvuje u instalaciji aplikativnih modula koji se izvršavaju na serverima.
Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i
vrstom poslova koje obavlja.
Uz prijavu na radno mjesto pod rednim brojem 2.Stručni saradnik – programer kandidati
su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)
4. Elektrotehnički fakultet –Odsjek za računarstvo i informatiku ili PMF Odsjek za
natematiku i informtiku ili Fakultet za saobraćaji komunikacije –kompjuterske i
informacijske tehnologije ili Ekonomski fakultet – informacione tehnologije Ili drugi
tehnički fakultet – odsjek informatika
5. 1 (jedna ) godina radnog iskustva na poslovima razvoja softverskih rješenja sa VSS
6. poznavanje engleskog jezika
NAPOMENA : Demobilizirani branioci i članovi porodice demobiliziranog branioca da bi
mogli ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima u skladu
sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ( „Službene
novine F BiH „ , br.54/19), dužni su uz prijavu na radno mjesto za koje su se prijavili, pored
ostalih dokaza dostaviti i sljedeće dokaze:
1. Dokaz o statusu demobiliziranog branioca ili člana porodice demobiliziranog branioca
(potvrda, uvjerenje i sl.)
2. Dokaz da se demobilizirani branioc ili član porodice demobiliziranog branioca vodi na
evideciji nezaposlenih lica, ne stariji od 30 dana.
Probni rad nije predviđen za navedena radna mjesta .
Radno iskustvo na poslovima za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2. dokazuje se
potvrdom prethodnog poslodavca.
Poznavanje engleskog jezika dokazuje se uvjerenjem/certifikatom nivo A 1, A 2, B1 ili
uvjerenje fakulteta o položenom ispitu engleski jezik tokom studiranja ili drugom ispravom
fakulteta (ovjerena kopija indexa).
Polaganju ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i
blagovremenu prijavu.
NAPOMENA:
Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS- VII stepen, I ciklus studija sa
ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova i II ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS
bodova.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. Stručni saradnik-projektant i Stručni saradnikprogramer pitanja na pismenom dijelu odnose se na oblast analize, dizajna i razvoja softverskih
rješenja.
O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni
u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu na kućnu adresu koja je
navedena u prijavi na oglas, kao i na e- mail adresu, ukoliko je ista navedena na prijavi i to
najmanje pet dana prije održavanja ispita. Ako uredno obaviješteni kandidat ne pristupi polaganju
pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće
biti pismeno obaviješten o ishodu javnog oglasa.
Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa.
Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita.
Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela
ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno, odmah nakon polaganja pismenog
dijela ispita, ukoliko se prijavi manji broj kandidata.
Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno potpisanu prijavu, sa kraćom biografijom
kandidati su dužni dostaviti dokaze koji su nabrojani u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi dostavlja se u ovjerenoj kopiji, budući da se dostavljena dokumentacija ne vraća. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje.
Potpisanu prijavu na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „ Dnevni avaz “ i „ Oslobođenje „ na adresu: „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo , Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas uz naznaku – naziv radnog mjesta.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 15.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.