fbpx

STRUČNI SARADNIK –PSIHOLOG Laktaši

Ovaj oglas je istekao

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši

STRUČNI SARADNIK –PSIHOLOG Laktaši

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKOVASPITANjE I OBRAZOVANjE
LAKTAŠI
Broj:60-01-22/1-20

Na osnovu člana 61. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik RS broj: 79/15) i člana 74. Statuta JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, a u skladu sa Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši raspisuje se:

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta

1. STRUČNI SARADNIK –PSIHOLOG na neodređeno vrijeme………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati za radno mjesto pod tačkom 1. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
-završen fakultet – dipl. psiholog;
-1 godina radnog iskustva u struci,
-položen stručni ispit i

Svi kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1.treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
-da su državljani RS, odnosno BiH,
-da su stariji od 18 godina,
-da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:
– Diplomu;
– Potvrdu o radnom iskustvu;
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
– Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
– Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca );

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.
Dana, 26.02.2020. godine u 08,00 časova u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, ul. Mladena Stojanovića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, ul. Mladena Stojanovića 3, 78 250 Laktaši.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.