fbpx

Stručni saradnik – psiholog Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ Vlasenica

Stručni saradnik – psiholog Vlasenica

OPIS RADNOG MJESTA
Republika Srpska
JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ Vlasenica
Broj:49/20

Na osnovu člana 62. i 63. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ Vlasenica, broj: UO-4/16 i UO-172/19, direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ Vlasenica raspisuje:

JAVNI КONКURS
Direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ Vlasenica raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

Stručni saradnik – psiholog – na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) ispunjavati i uslove predviđene članom 60. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15) i članom 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15).

Opšti uslovi:
a) Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
b) Da je punoljetan;
v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci
g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15), odnosno da:
-ima odgovarajući nivo visokog obrazovanja – najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekao visoko obrazovanje na studijskom programu psihologija,
-ima položen stručni ispit za vaspitno – obrazovni rad i
-ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.
Opis poslova:
-učestvuje u planiranju i programiranju vaspitno-obrazovnog rada,
-učestvuje u praćenju i vrednovanju vaspitno-obrazovnog rada,
-učestvuje u radu sa vaspitačima,
-učestvuje u radu sa djecom,
-učestvuje u radu sa roditeljima, odnosno starateljima,
-učestvuje u radu sa direktorom, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentom i pratiocem djeteta,
-učestvuje u radu stručnih organa i timova,
-sarađuje sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave,
-vodi dokumentaciju, priprema se za rad i stručno se usavršava.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-Uvjerenje o neosuđivanosti,
-Ovjerenu fotokpiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,
-Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno – obrazovni rad,
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Dana, 11.06.2020. godine u 12-00 časova u prostorijama JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ Vlasenica, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Кomisija će izvršiti rangiranje kandidata na osnovu intervjua i priložene dokumentacije.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijavu sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ Vlasenica, ul. Vuka Кaradžića bb, 75 440 Vlasenica, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 27.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.