Stručni saradnik Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Stručni saradnik Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika
u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 13/19), a na zahtjev Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji
Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Javnoj ustanovi Centar za edukaciju
sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

6-1160

Radno mjesto:
– Stručni saradnik – 1(jedan) izvršilac
Opis poslova: vodi evidencije prijava učesnika programskih edukativnih aktivnosti, po
uputstvima pomoćnika direktora učestvuje u organizaciji seminara i ostalih edukativnih
aktivnosti, obavlja redovnu službenu komunikaciju sa učesnicima seminara i edukatorima u
procesu organizacije seminara, prati i analizira sadržaj i realizaciju seminara i o tome sačinjava
izvještaje i analize, organizira odlazak učesnika u inostranstvo, pruža relevantne informacije iz
djelokruga implementacije programa obuke edukatorima, sudijama i tužiocima i polaznicima
početne obuke, po uputstvima pomoćnika direktora i edukatora učestvuje u pripremi stručnih
materijala za seminare, po nalogu direktora i pomoćnika direktora ostvaruje saradnju sa
medijima, izrađuje pismene informacije za medije o radu Centra, organizuje, razvija i održava
bibliotečki fond Centra, vodi elektronsku evidenciju bibliotečkog fonda, vodi elektronsku
evidenciju stručnog edukativnog materijala nastalog u radu Centra, učestvuje u pripremi nacrta i
prijedlog Programa stručnog usavršavanja i Programa početne obuke, i drugih analiza i
izvještaja iz djelokruga rada Centra, učestvuje u pripremi nacrta i prijedloga godišnjeg izvještaja
o radu Centra, po potrebi obavlja poslove prevođenja tekstova sa Engleskog jezika i na
Engleski jezik, obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora.
Posebni uvjeti:
– diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, Pravni fakultet ili Fakultet za javnu
upravu, najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS
-1(jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
– aktivno znanje Engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru
Pripadajuća osnovna neto plaća:1.165,00 KM
Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti
u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje
ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i
Hercegovine-Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 i 9/19) i Pravilnikom
o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u
organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj 13/19).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključeni iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7.
71 000 Sarajevo
sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa pozivom na broj: 178/19”

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/03_mart/javna_usutanova_centar_kon_06_1160.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.04.2019

Datum objave: 20.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.