fbpx

Stručni saradnik, Sudijski pripravnik Okružni privredni sud Banjaluka

Okružni privredni sud Banjaluka

Stručni saradnik, Sudijski pripravnik Okružni privredni sud Banjaluka

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA

Na osnovu člana 48. u vezi sa članovima 70. i 73. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12, 44/15, 100/17) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 9/14,), Predsjednik Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, prijemom u radni odnos i to:

1.Stručni saradnik……………….1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2.Sudijski pripravnik…………2 izvršioca na određeno vrijeme

I Opis poslova:
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.
Postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske,
-pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave,
-proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti Suda,
-radi na izradi nacrta sudskih odluka,
-po ovlaštenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija,
-obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.
-obavlja pripravničku praksu u Sudu u skladu sa programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i pod nadzorom sekretara Suda i načelnika Službe za administrativno-tehničke poslove, sudski registar, računovodstvo i informaciono-komunikacione tehnologije – sudskog administratora,
-vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima i referatu na kojima je radio,
-izrađuje nacrte rješenja i drugih odluka u sudskim postupcima pod nadzorom sudije,
-obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika Suda, sekretara Suda i načelnika Službe za administrativno-tehničke poslove, sudski registar, računovodstvo i informaciono-komunikacione tehnologije – sudskog administratora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi:
a.) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
b.) da je stariji od 18 godina;
c.) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
d.) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;
e.) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;
f.) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa

III Posebni uslovi:
Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.

VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 2.

VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.

IV Prijava na javni konkurs i dokumentacija koju je potrebno podnijeti uz prijavu
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom Obrascu broj 1 – Prijava na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda ili u štampanom obliku u Okružnom privrednom sud u Banjoj Luci, kancelarija broj 2. na 1. spratu.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i to sljedećih dokumenata:
-lične karte ili pasoša;
-diplome o završenoj stručnoj spremi
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa.
Radnici se primaju uz obavezan probni rad od 3 mjeseca u skladu sa Zakonom. (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti putem pošte na adresu:
„OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BANjOJ LUCI“ ul. Gundulićeva br.108 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs-NE OTVARAJ“, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2. na 1. spratu).

Izabrani kandidati dužni su u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj web stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu; (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
– potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
– dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

Ako izabrani kandidati navedene dokaze ne dostave u propisanom roku, ili ako im, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.