fbpx

Stručni saradnik Trebinje

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 69/16), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/12), u vezi sa članom 69. istog Pravilnika, kao i Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju o realizaciji budžetske podrške sektoru pravosuđa, za koje su obezbijeđena sredstva u okviru Projekta IPA, Glavni okružni javni tužilac, objavljuje J A V N I O G L A S za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

Stručni saradnik Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
Okružno javno tužilaštvo
Trebinje

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 69/16), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 86/12), u vezi sa članom 69. istog Pravilnika, kao i Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju o realizaciji budžetske podrške sektoru pravosuđa, za koje su obezbijeđena sredstva u okviru Projekta IPA, Glavni okružni javni tužilac, objavljuje

J A V N I O G L A S
za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

I – NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA
1) Stručni saradnik ……………… 1 izvršilac
Opis poslova: Postupa po uputstvima rukovodioca i tužioca, te preduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti. Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužioca u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je to potrebno. Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi. Samoinicijativno savjetuje i daje svoja stručna mišljenja gdje nađe da je to potrebno. Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu. Aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu. Takođe, vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca.
Posebni uslovi: VSS- VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, dvije godine radnog iskustva u struci i poznavanje krivičnih zakona u oblasti procesuiranja ratnih zločina.

2) Psiholog ……………1 izvršilac
Opis poslova: Obezbjeđuje psihološku i druge vrste podrške svjedocima; osigurava psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (djecu, svjedoke sa psihičkim ili fizičkim nedostacima, žrtve zločina itd.); procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovarajućih mjera; organizuje pomoć svjedocima u cilju obezbjeđenja uslova za njihovo lakše učešće u krivičnom postupku; preduzima i druge potrebne radnje u cilju podrške svjedocima po nalogu tužioca.
Posebni uslovi: VSS, završen filozofski fakultet – odsjek psihologije, položen stručni ispit, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, iskustvo u individualnom radu sa klijentima, dobre organizacijske sposobnosti, poznavanje rada na računaru.

3) Tužilački asistent – daktilograf …………1 izvršilac
Opis poslova: Obavlja poslove kreiranja tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registrovanje pratećih priloga uz dokument, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima. Takođe vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.
Posebni uslovi: SSS društveni smjer ili daktilograf I-a ili I-b klase, sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNjAVATI
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
-uvjerenje o državljanstvu; (sve pozicije)
-izvod iz matične knjige rođenih; (sve pozicije)
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak; (sve pozicije)
-za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II – 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata; (sve pozicije)
-diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju); (sve pozicije)
– potvrda o položenom pravosudnom ispitu (tačka 1)
-dokaz o poznavanju rada na računaru; (sve pozicije)
-potvrdu o radnom iskustvu; (sve pozicije)
-a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure. (sve pozicije)

Radni odnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će zavisiti o budžetu donatora.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.
Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu: Zgrada pravosudnih institucija u Trebinju, ulica Stepe Stepanovića broj 18, Trebinje, sa naznakom:
PRIJAVA NA OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIH U ODSJEK ZA RATNE ZLOČINE „NE OTVARATI“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.01.2021

Datum objave: 13.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.