fbpx

Stručni saradnik trećeg zvanja za poslove mjesnih kancelarija – Mjesna kancelarija Paklenica u Odjeljenju za opštu upravu Grada Doboja

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi (“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 4/17, 7/18, 1/19, 4/19, 5/19, 6/19, 9/19, 11/19 i 12/19), člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17) i Plana zapošljavanja službenika i namještenika u Gradsku upravu grada Doboja za 2020. godinu, broj: 02-022-2709/19, od 31.12.2019. godine, gradonačelnik Doboja raspisao je:

Stručni saradnik trećeg zvanja za poslove mjesnih kancelarija - Mjesna kancelarija Paklenica u Odjeljenju za opštu upravu Grada Doboja

8. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi (“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 4/17, 7/18, 1/19, 4/19, 5/19, 6/19,
9/19, 11/19 i 12/19), člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada
Doboj”, broj 1/17) i Plana zapošljavanja službenika i namještenika u Gradsku
upravu grada Doboja za 2020. godinu, broj: 02-022-2709/19, od 31.12.2019.
godine, gradonačelnik Doboja raspisao je
JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u
Gradsku upravu Grada Doboja
I – Upražnjena pozicija
1. Stručni saradnik trećeg zvanja za poslove mjesnih kancelarija –
Mjesna kancelarija Paklenica u Odjeljenju za opštu upravu Grada Doboja, na
neodređeno vrijeme – 1 (jedan) izvršilac.
II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
Radno mjesto
Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena srednja
škola upravnog ili ekonomskog smjera, gimnazija ili druga srednja škola
društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili slič- nim poslovima i zadacima u traženom stepenu obrazovanja, položen poseban
stručni ispit za matičare i položen stručni ispit ili lice koje je radilo u drugim
organima i organizacijama, a nema položen stručni ispit može se primiti na
rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja, poznavanje rada na računaru.
Opis poslova radnog mjesta
Oblast opšte uprave:
– primaju pismene i usmene podneske na zapisnik fi zičkih i pravnih lica i
po osnovu njih pokreću postupak ili dostavljaju nadležnim organima ako nisu
u djelokrugu rada Mjesne kancelarije i pružaju im pravnu pomoć,
– fi zičkim i pravnim licima daju potrebna obavještenja koja im olakšavaju ostvarivanje njihovih prava i obaveza,
– vode biračke spiskove i vrše ispravke i ostale poslove u vezi sa vođe- njem biračkih spiskova,
– vrše ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa,
– izdaju uvjerenja o činjenicama o kojima vode službene evidencije,
– vode matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, izdaju izvode iz ovih
knjiga i vrše sve poslove u vezi sa vođenjem matičnih knjiga,
– vode knjigu državljana, izdaju uvjerenja o državljanstvu i vrše sve poslove u vezi sa vođenjem knjiga državljana,
– sastavljaju i dostavljaju smrtovnice nadležnom sudu.
Upravna oblast privrednih poslova:
– učestvuju u prikupljanju statističkih podataka i sprovode ankete na traženje nadležnih organa i službi,
– prate pojave neobrađenog poljoprivrednog zemljišta,
– upoznaju zainteresovane poljoprivrednike sa naredbama organa o mjerama sprečavanja biljnih bolesti i štetočina i stočnih bolesti i zaraza,
– prikupljaju podatke o elementarnim nepogodama i dostavljaju ih nadležnim organima i službama,
– primaju prijave o pojavi zaraze krupne i sitne stoke, bolesti pčela i
pojavi štetnih insekata i zaraznih bolesti na šumskom drveću i voću, te o tome
obavještavaju nadležne organe.
Oblast društvenih djelatnosti:
– pripremaju spiskove djece koja podliježu osnovnom obrazovanju i vaspitanju i dostavljaju ih nadležnom gradskom organu uprave,
– prikupljaju podatke i sačinjavaju spiskove o licima koja podliježu obaveznom vakcinisanju i pružaju pomoć zdravstvenoj službi u organizovanju
vakcinacije djece i ostalog stanovništva na selu,
– prate potrebu socijalno ugroženih lica i o tome obavještavaju Centar
za socijalni rad.
Stambeno-komunalna oblast:
– prate primjenu gradskih propisa o sanitarnom minimumu i komunalnom redu i o tome izvještavaju nadležne inspekcijske organe,
– vode registar kućnih brojeva i prate stanje obilježavanja kuća i ulica,
– obavljaju i druge upravne i stručne poslove Gradske uprave koji se
utvrde aktima nadležnih organa,
– staraju se o primjeni propisa o lokalnim putevima,
– obavljaju i druge poslove koje im povjeri šef Odsjeka i načelnik iz
djelokruga njihovog rada,
– za svoj rad odgovaraju šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
III – Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da su državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na info-pultu Gradske uprave
Grada Doboja i na zvaničnoj internet stranici Grada Doboja i Ministarstva
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis kandidata, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, uz propisan prijavni obrazac,
kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, te izjave u pisanoj formi:
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti
foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu da se obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci ukoliko
bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita
za rad u upravi,
c) uvjerenja o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara,
d) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima
je radio kandidat, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno
radno iskustvo),
e) isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene
zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom.
Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi Komisija
koju imenuje gradonačelnik nakon objavljivanja Javnog konkursa. Komisija
je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji
ispunjavaju uslove, te sačini izvještaj o sprovedenom konkursnom postupku
sa prioritetnom rang-listom. Kandidate sa blagovremenim i potpunim prijavama Komisija će obavijestiti o datumu održavanja intervjua.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih i posebnih uslova u originalu
ili u ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Kandidate sa blagovremenim i potpunim prijavama Komisija će obavijestiti o datumu održavanja intervjua.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
Kandidatima se ne vraćaju priloženi dokumenti u svrhu dokazivanja opštih i posebnih uslova radnog mjesta po završetku Javnog konkursa.
V – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
II OGLASNI DIO – Broj 22 13.3.2020.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima. Kontakt telefon: 053/242-002, 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno
obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, Hilandarska ulica br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisiji za
prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja.

Izvor: Službeni glasnik RS broj 22 od 13.03.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.03.2020

Datum objave: 13.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.