fbpx

Stručni saradnik u Pravobranilaštvu Hadžići

Ovaj oglas je istekao

Pravobranilaštvo Općine Hadžići

Stručni saradnik u Pravobranilaštvu Hadžići

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjeva Općine Hadžići, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Pravobranilaštvu Općine Hadžići

-Stručni saradnik u Pravobranilaštvu – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: pomoć Pravobraniocu i zamjeniku Pravobranioca u proučavanju i pripremi
predmeta, proučavanju pravnih pitanja u vezi sa radom Pravobranilaštva u pojedinim
predmetima; učešće u pripremi i izradi nacrta i prijedloga općih i drugih akata Pravobranilaštva,
praćenje propisa koji se odnose na djelokrug Pravobranilaštva; obrađivanje svih vrsta
jednostavnih predmeta iz raznih pravnih oblasti i izradi prijedloga meritornih odluka i mišljenja u
predmetima; pokretanje postupka pred sudovima i upravnim organima, u jednostavnim
predmetima, uz saglasnost Pravobranioca, odnosno zamjenika Pravobranioca; drugi poslovi koje
mu odredi Pravobranilac, odnosno zamjenik Pravobranioca, u okviru radnog mjesta; poslovi
izrade normativnih akata, budžeta, izvještaja o radu, programu rada i sl.; poslovi iz radnog
odnosa; poslovi pisarne: prijem pošte, raspoređivanje pismena, osnivanje predmeta, popis i
sređivanje spisa, predaja predmeta u rad, otpremanje pismena, vođenje i zaključivanje upisnika,
pomoćnih knjiga i drgih evidencija, odlaganje predmeta u arhivu, čuvanje i izdavanje predmeta
po broju, vrsti i stepenu završenosti; poslovi vođenja statističkih i drugih podataka; ostali poslovi
administrativno – tehničke prirode iz nadležnosti Pravobranilaštva, utvrđeni zakonom i drugim
pravnim propisima.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
 VSS – diplomirani pravnik ili Bakalaureta /Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS
studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja
 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS na poslovima utvrđenim
Zakonom, posjedovanje najviših moralnih osobina za obavljanje poslova stručnog
saradnika u Pravobranilaštvu
 poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje na konkurs:
01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba.
06 / 1155
02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili
ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba.
03. Kandidati za radno mjesto stručni saradnik, a koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i: a)
fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni Hercegovini ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), b)
dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog
iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika izdati
nakon objave javnog konkursa c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od
pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje
su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom
obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo (“Službene
novine Kantona Sarajevo “, broj: 8/17 i 7/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Pravobranilaštvu Općine
Hadžići “
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke
2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V D DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.02.2019

Datum objave: 08.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.