fbpx

Stručni saradnik za budžet i analizu budžeta- analitičar Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

Stručni saradnik za budžet i analizu budžeta- analitičar Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/16), a na zahtjev Ministarstva finansija Kantona
Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo

6-1241

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za budžet i analizu budžeta- analitičar – 7 (sedam) izvršilaca
Opis poslova: Učestvuje u izradi programa rada Sektora; učestvuje u izradi budžeta u svim
fazama u skladu sa zakonskim propisima; prati i primjenjuje propise iz oblasti planiranja
budžeta; vrši analizu zahtjeva budžetskih korisnika i o eventualnim nepravilnostima
obavještava Pomoćnika ministra; u analizi trenda rashoda budžeta koristi se savremenim
metodama analize; prati propise na osnovu koje budžetski korisnici planiraju sredstva u
budžetu; predlaže poboljšanja u planiranju budžeta kod budžetskih korisnika; sarađuje sa
drugim sektorima i prati izvršavanje budžeta budžetskih korisnika u cilju boljeg planiranja;
učestvuje u postupku pripreme mišljenja na prijedloge zakona i podzakonskih akata sa
aspekta finansijske opravdanosti i mogućnosti finansiranja iz budžeta; analizira i učestvuje u
postupku pripreme mišljenja na budžete jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom;
analizira i učestvuje u postupku pripreme mišljenja na finansijske planove vanbudžetskih
fondova u skladu sa zakonom; svakodnevno usmeno, a jednom mjesečno pismeno
izvještava Pomoćnika ministra o realizaciji planiranih aktivnosti za koje je zadužen; ažurno i
uredno vodi i čuva svu dokumentaciju koja se nalazi u radu uključujući i dokumentaciju u
elektronskoj formi; u obavljanju svojih poslova i zadataka dužan je da se rukovodi pravilima
utvđenim Etičkim kodeksom; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika ministra; za svoj
rad odgovara Pomoćniku ministra.U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta
obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve
usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda
ISO 9001.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u
Kantonu Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS
studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
završen ekonomski fakultet,
– jedna godina radnog staža u struci,
– poznavanje rada na računaru,
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima
državne službe

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI
KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7 , 71000 SARAJEVO
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija
Kantona Sarajevo, sa pozivom na broj: 885/19)”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.11.2019

Datum objave: 31.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.