fbpx

Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika

Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Radna mjesta:

01.Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove – Odsjek za ekonomsko-finansijske i računovodstve poslove – 1 (jedan) izvršilac

02.Stručni savjetnik za koordinaciju razvojnih projekata u Službi za evropske integracije, strateška planiranja i koordinaciju projekata – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: učestvuje u izradi svih finansijskih planova iz nadležnosti Ministarstva kojima se osigurava finansijska potpora u budžetu Federacije, kao i sva druga finansijska sredstva koja se izdvajaju na temelju posebnih programa; po uputi preduzima mjere na izvršenju finansijskog plana Ministarstva prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim budžetom Federacije i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora; izrađuje prijedloge dinamike osiguranja potrebnih novčanih sredstava Ministarstva; vrši realizaciju finansijskih planova Ministarstva; izrađuje analitičke izvještaje o izvršenju finansijskih planova i ekonomskoj opravdanosti nabavke roba i usluga; učestvuje u izradi godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja Ministarstva; vrši kontrolu formalne i suštinske ispravnosti svih dokumenata; kontroliše, evidentira i usklađuje obaveze sa poslovnim partnerima; vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim sa dodijeljenim sredstvima i dospjelim obavezama; ispostavlja zahtjeve za plaćanje, izrađuje naloge za knjiženje, obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.285,26 KM

02.Opis poslova: izrađuje programe, projekte, planove i procjene kao i projektne zadatke iz nadležnosti Ministarstva; prati i izvještava o implementaciji tekućih projekata u okviru Ministarstva na osnovu utvrđene metodologije; koordinira u identifikaciji, formulaciji i utvrđivanju prioritetnih programa i projekata u okviru Ministarstva, na osnovu metodologije koju utvrdi Federalno ministarstvo finansija; sarađuje i dostavlja prioritetne programe i projekte u cilju priprema federalnog Programa javnih investicija; koordinira donatorske pomoći na osnovu prijedloga dostavljenih od strane organizacionih jedinica Ministarstva; sarađuje sa organizacionim jedinicama uspostavljenim u kantonima i općinama; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Službe.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za:

Poziciju 01:

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
  • 1 (jedna) godina radnog staža,
  • poznavanje rada na računaru.

Poziciju 02:

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ekonomski fakultet, ili drugi fakultet društvenog smjera,
  • 3 (tri) godine radnog staža,
  • aktivno znanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl. novine FBiH”, br. 51/16 i 59/16)
  • poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine);

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diploma o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike broj: 10-30-8-813/20”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.12.2020

Datum objave: 27.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.