fbpx

Stručni saradnik za finansije i obračun branilačkih naknada Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata

Stručni saradnik za finansije i obračun branilačkih naknada Sarajevo

 

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida
odbrambeno – oslobodilačkog rata, Agencija za državnu službu Federacije BiH objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu za
pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata

6-1235

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za finansije i obračun branilačkih naknada – 1(jedan) izvršilac
Opis poslova: prati, prikuplja, objedinjava i obrađuje podatke o obračunima korisnika
branilačkih naknada; elektronskom poštom, šalje spiskove korisnika branilačkih naknada
bankama, radi isplate; evidentira analitički spiskove korisnika sredstava branilačkih naknada i
obustava, kao i njihove rekapitulacije, odgovoran je za tačnost unesenih podataka u bazu
korisnika, te vrši neophodne njihove ispravke, kako bi se sredstva usmjerila na račune
korisnika; o izvršenim ispravkama podataka iz baze korisnika po potrebi obavještava općinske,
gradske organe nadležne za oblast branilačko-invalidske zaštite o čemu sačinjava potrebne
službene zabilješke; redovno pravi i čuva rezervne kopije baze podataka, elektronske pošte i
svih drugih podataka u elektronskom obliku; na zahtjev pravnih i fizičkih lica, izrađuje
odgovarajuća uvjerenja o primanjima korisnika branilačko-invalidske zaštite; za potrebe
obavljanja poslova u računovodstvu sektora, dostavlja potrebne podatke o primanjima
korisnika i usaglašava podatke o povratu sredstava invalidnine; prati promjene knjiženja
sredstava od povrata; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federacije Bosne i Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine;
– da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Ekonomski fakultet
– 1 (jedna) godina radnog staža
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1)
fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine), 2) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, 3) dokaz o položenom
stručnom ispitu za namještenike
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom
ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata“
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.12.2019

Datum objave: 03.12.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.