fbpx

Stručni saradnik za finansijske poslove Trebinje

Ovaj oglas je istekao

Кazneno popravni Zavod Trebinje

Stručni saradnik za finansijske poslove Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
КAZNENO POPRAVNI ZAVOD
TREBINJE

JAVNI КONКURS
za prijem radnika

I

1. Stručni saradnik za finansijsko-knjigovodstvene poslove u okviru Pravne, finansijske i opšte službe КPZ-a Trebinje…….. 1 izvršilac;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima.

III Posebni uslovi:
SSS –ekonomska škola, da ispunjava opšte i zdravstvene sposobnosti.

IV Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni priložiti sledeću dokumentaciju:
– diplomu o završenom obrazovanju,
– biografiju sa podacima,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– ovjerenu izjavu da lica nisu otpuštana iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine prije objavljivanja Кonkursa,
– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
– dokaz da nije osuđivan za krivično djelo od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi,
– dokaz o opštoj i zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati će dostaviti po završetku izborne procedure.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na Javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave za Кonkurs je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni na adresu i broj telefona koji su naveli u prijavi.
Prijave na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:
Кazneno popravni Zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br.31. sa naznakom: prijava za Кonkurs.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/strucni_saradnik_za_finansijske_poslove-_kazneno_popravni_zavod_trebinje/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.05.2019

Datum objave: 17.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.