fbpx

Stručni saradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina Kakanj

Ovaj oglas je istekao

Općina Kakanj

Stručni saradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina Kakanj

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1.
Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku
provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev
Općine Kakanj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kakanj

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Prati i primjenjuje zakonske propise iz oblasti geodetskih poslova i katastra
nekretnina, obavlja poslove uspostavljanja i održavanja katastra nekretnina, učestvuje u pripremi i
izradi svih podataka potrebnih za uspostavu i održavanje katastra komunalnih uređaja, te radi na
održavanju katastra komunalnih uređaja, obrađuje podatke i vrši izradu odgovarajućih materijala
kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti geodetskih poslova i
katastra na području Općine i predlaže mjere radi utvrđivanja politike i mjere za uređivanje
određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona,
drugih propisa i općih akata, obavlja geodetska snimanja i obradu podataka za potrebe izrade
dokumenata prostornog uređenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, obavlja snimanje i izradu
geodetskih podloga u digitalnom obliku za sve vrste projektovanja za potrebe Općine, pokreće
radnje na održavanju postojeće i uspostavi nove geodetske mreže, daje nalaze i stručna mišljenja
u prvostepenom upravnom postupku uzurpacije, eksproprijacije, deeksproprijacije, arondacije,
komasacije i vrši parcelaciju zemljišta, provodi eventualne promjene na nekretninama kroz sve
dijelove katastarskog operata, obavlja poslove premjera i utvrđivanja nastalih promjena na
građevinskom i drugom zemljištu, vrši iskolčavanje građevinskih parcela koje su bile predmet
dodjele od Općine te infrastrukturnih objekata (saobraćajnice, vodovod, podzemne instalacije,
PTT), učestvuje u pripremi i izradi svih normativnih akata iz djelokruga radnog mjesta, obavlja
poslove iz primjenjene geodezije, obavlja poslove na održavanju digitalnog katastra nekretnina i
GIS-a, odgovoran je za zakonito i ažurno vođenje poslova, izvršava i druge poslove i zadatke koje
mu naloži šef odsjeka i šef službe. Državni službenik za svoj rad odgovara rukovodiocu unutrašnje
organizacione jedinice.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa

Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i
to:
– VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – geodetske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– položen stručni geodetski ispit (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit profesionalne
nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim
konkursom“, navedu broj i datum uvjerenja o položenom stručnom geodetskom ispitu),
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06. 04.
1992. godine)
Napomena: Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na
mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle
diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma
moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje
ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, |

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave
u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kakanj, sa pozivom
na broj: 08-30-8-185/20“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 23.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.