fbpx

Stručni saradnik za građevinarstvo u Sektoru za prostorno planiranje, razvojno planiranje i infrastrukturu Bihać

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Unsko – sanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom zavodu za prostorno uređenje i planiranje Unsko – sanskog kantona

Stručni saradnik za građevinarstvo u Sektoru za prostorno planiranje, razvojno planiranje i infrastrukturu Bihać

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,15/20), a u vezi sa članom 74a.
Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Kantonalnog zavoda za
prostorno uređenje i planiranje Unsko – sanskog kantona, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom zavodu za prostorno uređenje i planiranje Unsko – sanskog kantona

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za građevinarstvo u Sektoru za prostorno planiranje,
razvojno planiranje i infrastrukturu – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: izrađuje tipske izvještaje, redovne i periodične informacije, analitičke,
informativne i druge materijale iz oblasti prostornog planiranja i infrastrukture; učestvuje u
izradi planskih dokumenata, elaborata i studija iz oblasti prostornog planiranja i
infrastrukture; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast prostornog
planiranja i građevinsku oblast; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti prostornog
planiranja i prostornog uređenja i izrađuje dokumente i materijale o tim promjenama i
pojavama; učestvuje u izradi prostornih i razvojnih komponenti razvojnih i provedbenih
planova; učestvuje u koordinaciji sa kantonalnim, gradskim i općinskim službama
prostornog planiranja tokom rada na planskim dokumentima; učestvuje u poslovima
izdavanja časopisa i periodičnih publikacija iz oblasti prostornog uređenja i planiranja;
pomaže stručnim savjetnicima u izradi složenijih zadataka, a koji se odnose na oblast
prostornog planiranja i razvoja u oblasti infrastrukture; vrši i druge poslove iz djelokruga
rada Zavoda po nalogu neposredno nadređenog i direktora.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i
uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
slijedeće posebne uslove, i to:
– diploma visokog obrazovanja – VII stepen građevinske struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – građevinske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru,
– položen stručni ispit za organe uprave.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa
sjedištem u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima
državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa sjedištem u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.
2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
– fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet)
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od 5 (pet) dana nakon
usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (originale ili
ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerena fotokopija diplome mora sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni
način bit će odbijene kao neuredne.
Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje
se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto
državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih
uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana, od objave
javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu
ul. Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom zavodu za prostorno uređenje i planiranje USK: 13-30-8-74/21”
D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.