fbpx

Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove Prozor – Rama

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 , 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačkoneretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Prozor-Rama, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor-Rama

Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove Prozor - Rama

Na osnovu člana 24. stav (3) i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 , 99/15 i 9/17 – Presuda
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a u vezi sa članom 1. Uredbe o
primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačkoneretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima
i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne
službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija
za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Prozor-Rama, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor-Rama

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar
nekretnina – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak iz imovinsko-pravnih odnosa; vodi
postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje; vodi postupak
utvrđivanja prvenstva prava korištenja zemljišta radi građenja; vodi postupak dodjele
zemljišta u svrhu legalizacije bespravno sagrađenih objekata; vodi postupak utvrđivanja
zemljišta za redovnu upotrebu objekta; vodi postupak uređenja međa na dodjeljenom
građevinskom zemljištu; vodi postupak gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja;
vodi postupak utvrđivanja prometa nedovršenog objekta; vodi postupak utvrđivanja prava
ranijih vlasnika na promet nacionaliziranog zemljišta (pravo preče kupnje); vodi postupak
utvrđivanja stvarnih služnosti, privremeno zauzimanje građevinskog zemljišta i pripremne
radnje za sprovođenje eksproprijacije građevine; vodi postupak eksproprijacije
nekretnina; izrađuje prijedloge svih rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja
imovinsko-pravnih odnosa; vodi postupak u rješavanju najsloženijih imovinsko-pravnih
odnosa, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave; vodi i sve druge postupke
oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa Zakonom i drugim
podzakonskim aktima; izrađuje prijedloge svih rješenja u ovoj oblasti; obavlja i druge
poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i druge poslove koje mu naloži šef
Odsjeka i pomoćnik Načelnika općtine.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove:
– VSS-VII stepen stručne spreme pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne
spreme
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba),
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju
od polaganja stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni
su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene
kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni
način biti će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini ProzorRama, sa pozivom na broj: 07-30-8-161/20”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 19.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.