fbpx

Stručni saradnik za informaciono – komunikacione tehnologije u Službi za stručne i zajedničke poslove Velika Kladuša

Ovaj oglas je istekao

Općina Velika Kladuša

Stručni saradnik za informaciono – komunikacione tehnologije u Službi za stručne i zajedničke poslove Velika Kladuša

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04,
54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Velika Kladuša, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Velika Kladuša

3/ 737

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za informaciono – komunikacione tehnologije u Službi za stručne
i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: izrađuje planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg
informacionog sistema sa prijedlogom novih informatičkih i tehničkih rješenja; vrši analizu
postojećeg stanja informacionih sistema; izrađuje metodologije i standarde za formiranje,
razvijanje i održavanje baze podataka, vrši analizu tih podataka i njihovo publiciranje; priprema i
poduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke u kreiranju i organizovanju provođenja
sigurnosnih mjera, mrežne politike i bezbjednosti u informacionom sistemu; izrađuje godišnje,
polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti
službe po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika načelnika; za svoj rad neposredno je
odgovoran šefu odjela i pomoćniku načelnika.
Posebni uslovi:
– diploma visokog obrazovanja – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje (180
ECTS bodova) ili diploma drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
informatičkog smjera
– položen stručni ispit
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS.
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove
iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju
poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u
organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, ul.Alije
Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski
kanton – Uredu za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije:
www.adsfbih.gov.ba).
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
– fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave
dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju
posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno
javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru
dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog
konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove
objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77 000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Velika Kladuša: 42/19”
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/3_737_opcina_velika_kladusa.pdf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.05.2019

Datum objave: 06.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.