fbpx

Stručni saradnik za javne nabavke

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 -Presuda ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), na zahtjev Ureda za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona

Stručni saradnik za javne nabavke

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 15/20), a u vezi sa članom 74a.
Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 -Presuda ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), na zahtjev Ureda za zajedničke
poslove Vlade Unsko-sanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Uredu za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona

Radno mjesto:
-Stručni saradnik za javne nabavke -1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Priprema nacrte tekstova javnih tendera po predhodno dobivenoj
saglasnosti Vlade; vrši pripremne radnje za oglašavanje tendera i javnih oglasa; izrađuje
tendersku dokumentaciju za nabavku sredstava potrebnih za rad kantonalnih organa
uprave, kantonalnih uprava i upravnih organizacija i tijela Vlade; prikuplja podatke od
kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade o potrebama za javne
nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; prikuplja ponude od dobavljača
ukoliko je od nadležnih organa odobrena nabavka putem direktnog sporazuma; izrađuje
analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji,
redovne ili periodične informacije i sl.); obavlja i druge složene poslove iz djelokruga
Odsjeka, po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika i Sekretra Ureda.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to:

– diploma visokog obrazovanja – VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (180 ECTS ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – ekonomske struke,
– položen stručni ispit,
– najmanje (1) jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu sa
sjedištem u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije:
www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu sa sjedištem u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2,
ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma
nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet)
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa;
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene
fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni

način biti će odbijene kao neuredne.
Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje
se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto
državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru
dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz
javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa će biti isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave
javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko–sanskom kantonu
ul. Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za
zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 13-30-8-68/21”
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.