fbpx

Stručni saradnik za kadrovske i pravne poslove Prijedor

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor

Stručni saradnik za kadrovske i pravne poslove Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
GRAD PRIJEDOR
JU DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“
PRIJEDOR
Broj tel.: 052/211-702
Broj: 554 /19

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Repbulike Srpske“ broj 79/15), člana 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16) , člana 1. i člana 5., stav 3., tačka 3.1.a. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, i člana 48. Statuta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, direktor raspisuje

К O N К U R S
za izbor i prijem radnika

Stručni saradnik za kadrovske i pravne poslove , na neodređeno vrijeme, 1 (jedna) godina radnog iskustva, položen stručni ispit.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16, 66/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 58. stav 2. tačka 1. i 69. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15), članom 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16) i člana člana 5., stav 3., tačka 3.1.a. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečenu akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani pravnik,
-da ima 1 (jednu) godinu radnog iskustva u traženom stepenu, odnosno vrsti obrazovanja,
-da ima položen stručni ispit za rad u organima državne uprave,

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vapsitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 79/15):
1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog iskustva/staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, Vuka Кaradžića 21, 79101 Prijedor.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.
Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 24.09.2019. godine u 11 časova, s toga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.
Кandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.