fbpx

Stručni saradnik za kemikalije i biocide Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U - 13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Herecegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva

Stručni saradnik za kemikalije i biocide Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine
Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine broj: U – 13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog
konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Herecegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu zdravstva

RADNO MJESTO:
-Stručni saradnik za kemikalije i biocide – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši stručnu obradu sustvanih rješenja od značaja za oblast proizvodnje, prometa, transporta i
skladištenja otrova, odnosno kemikalija i biocida. Vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala iz ove
oblasti u okviru propisane metodologije. Prikuplja, sređuje, evidentira i vrši obradu podataka o izdatim
odobrenjima pravnim osobama, te je odgovoran za vođenje baze podataka iz ove oblasti. Prati klasifikaciju,
pakiranje i obilježavanje kemikalija i biocida, vodi integralni inventar kemikalija. Obavlja tehničke poslove za
rad federalnih povjerenstava iz ove oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i
Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme
odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje
u organima državne službe u Federacij i Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne
službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete i to:
– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje do 360 ECTS
bodova) bolonjskog sustava studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja farmaceutski
fakultet, položen stručni ispit magistar farmacije, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sa stečenom
diplomom visokog obrazovanja kemijskog ili šumarskog fakulteta
– 1(jedna) godina radnog staža
– poznavanje engleskog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje
poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima
državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton
Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz
konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva
u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave
javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje
konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu
dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne
vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije
diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.,
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u
„Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez
mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim
novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
u Sarajevu
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva
sa pozivom na broj: 10-30-8-175/21 „
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.