fbpx

Stručni saradnik za komunalnu naknadu, upravno-pravne i stambene poslove u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Čelić

Ovaj oglas je istekao

Općina Čelić

Stručni saradnik za komunalnu naknadu, upravno-pravne i stambene poslove u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Čelić

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Općine Čelić,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Čelić

4 / 544

Radno mjesto:
– Stručni saradnik za komunalnu naknadu, upravno-pravne i stambene poslove u
Službi za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske
poslove, na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog
odsustva – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: Prati zakonske propise i propise Općinskog vijeća koji se odnose na
oblast korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, prati
stanja i pojave u datoj oblasti i predlaže poduzimanje mjera za rješavanje tekućih
pitanja; vodi postupak za uvođenje zajedničkih upravitelja na zajedničkim dijelovima i
uređajima zgrade u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju
zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK; prati zakonske propise i propise Općinskog
vijeća koji se odnose na oblast komunalnih naknada; sačinjava i ažurira bazu podataka
o komunalnoj naknadi; obavlja poslove koji se odnose na korištenje poslovnih prostora i
stanova, poslove kontrole i korištenja tih prostora i stanova, plaćanje zakupnina i
izdavanje odgovarajućih akata o tim pitanjima; vodi prvostepeni upravni postupak,
izrađuje nacrte rješenja iz oblasti komunalne naknade; supotpisuje rješenja; vrši obradu
predmeta po žalbama i priprema ih za drugostepeni organ; vodi evidenciju izdatih
rješenja; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena
evidencija i izdaje odgovarajuća rješenja/uvjerenja o tim činjenicama; priprema
prijedloge odluka za Općinsko vijeće; vodi evidenciju o zemljištu, zgradama i drugim
objektima na zemljištu katastra nekretnina; prima prijave i promjene na zemljištu i
objektima; prima ugovore i druge dokumente o promjeni vlasništva nad nekretninama i
izdaje odgovarajuća rješenja; vodi postupak deložacije; vodi postupak i priprema
rješenja o dodjeli stana; izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i podnosi ih pomoćniku
Općinskog načelnika Službe za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i
geodetske poslove; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik Općinskog
načelnika Službe za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske
poslove.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
– VSS/VII stepen stručne spreme – pravni fakultet ili visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
– pravne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne
spreme.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili
na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen
u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj
raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i
dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon
položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Čelić
sa pozivom na broj: 4/544”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2019

Datum objave: 15.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.