fbpx

Stručni saradnik za koordinaciju poslova u šalter sali Drvar

Ovaj oglas je istekao

Opština Drvar

Stručni saradnik za koordinaciju poslova u šalter sali Drvar

Adresa: Kulovića 7, Sarajevo| Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba
Na osnovu člana 34., a u vezi sa čl. 44. st. 5. i na osnovu člana 105. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji
(„Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s članom 74a.
Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03,
23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Opštine Drvar objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Opštini Drvar

3/795

– Stručni saradnik za koordinaciju poslova u šalter sali – 1 (jedan) izvršilac
Opis poslova: prati i istražuje promjene i pojave u oblasti opšte uprave i njihov uticaj na
kvalitet pružanja usluga građanima, te obavlja izradu posebne dokumentacije i drugih
materijala o tim promjenama i pojavama; prikuplja, uređuje, evidentira, kontroliše i obavlja
obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja odgovarajuće
dokumentacijske materijale o pokazateljima u oblasti pružanja usluga građanima; daje
uputstva o načinu podnošenja zahtjeva i popunjavanju obrazaca zahtjeva; daje prijedloge
za prilagođavanje procedura i približavanje usluga korisnicima; ostvaruje neposredan
kontakt sa strankama i na njihovo usmeno traženje pruža sve informacije o procedurama,
načinu ostvarivanja zahtjeva stranaka, troškovima ostvarivanja prava i obaveza, rokovima
za rješavanje i slično; obezbjeđuje koordinaciju rada svih namještenika u Šalter sali; brine o
zadovoljstvu korisnika usluga u smislu kvalitetnog pružanja usluga; ukazuje na probleme
koji se pojavljuju u radu u Šalter sali, sugeriše modalitete njihovog rješavanja, daje prijedloge
za poboljšanje rada;u saradnji sa opštinskim službama za upravu informiše korisnike usluga
o rješavanju njihovih predmeta; učestvuje u pripremi i ažuriranju brošura i obrazaca u
saradnji sa svim opštinskim službama; brine se o funkcionisanju softverske aplikacije Docu
Nova; obavlja poslove vezane za kancelarijsko poslovanje i prijem podnesaka; predlaže
postupke i mjere za unapređenje kvaliteta pružanja usluga građanima; podnosi sedmične,
mjesečne i godišnje izvještaje neposrednom rukovodiocu; obavlja i druge poslove iz
nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodica. Za svoj rad odgovara pomoćniku
načelnika Službe.
Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz čl. 35. Zakona o državnim službenicima
i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu
otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,
čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili
zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
– VSS (VII stepen) pravnog, filozofskog, sociološkog ili politološkog smjera ili diploma
visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS
bodova), pravnog, filozofskog, sociološkog ili politološkog smjera;
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (dokaz o nostrifikaciji diplome, ukoliko fakultet
nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine)
3. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII
stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su
dostaviti još i:
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja javnog konkursa uposleni u tijelu državne službe
kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za
namještenike i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon
položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog konkursa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
javnog konkursa, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Opštini Drvar sa pozivom na br. 241/19 »

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.12.2019

Datum objave: 03.12.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.